Ympäristötekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Esitys autopaikkojen vuokraamisesta Väinölän koulun piha-alueelta

KAJDno-2019-1318

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Asunto-osakeyhtiö Kajaanin Männikkö sijaitsee osoitteessa Tapionkatu 11. Yhtiö on esittänyt Kajaanin kaupungille, että kaupunki vuokraisi yhtiölle kahdesta neljään (2–4) autopaikkaa viereiseltä Väinölän koulun tontilta nro 205-1-17-46. Yhtiön mukaan taloyhtiön piha-alueen ahtauden vuoksi autopaikkojen lisääminen piha-alueelle ei ole mahdollista. Autopaikkaongelmaa on korostanut se, että taloyhtiön viereisen Tapionkadun varren yleisen pysäköintialueen paikat ovat yhtiön mukaan pääosin Sote-kuntayhtymän työntekijöiden käytössä.

Väinölän koulun tontilta on purettu vuonna 2018 pois vanha hirsirakennus. Taloyhtiö esittää, että paikat vuokrattaisiin heille kyseiseltä paikalta, jonne taloyhtiö rakentaisi lämmityspistokepaikat ja vastaisi niiden sähkönsyötöstä oman kiinteistönsä alueelta. Vaihtoehtoisesti taloyhtiö esittää, että pysäköintipaikat voitaisiin vuokrata kuukausimaksua vastaan ja lämmityspistokkeiden rakentamisesta voitaisiin tällöin neuvotella erikseen.

Taloyhtiön esittämät autopaikat sijoittuvat asemakaavan mukaiselle opetusta palvelevien rakennusten korttelialueelle. Tontilla sijaitseva Väinölän koulu on erityiskoulu, jossa opiskelee oppilaita esiasteesta yhdeksänteen luokkaan saakka. Koulussa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Autopaikkojen vuokraaminen ulkopuolelle taloyhtiön käyttöön lisää liikennettä tontilla ja kasvattaa henkilövahinkojen riskiä. Lisäksi asuinkäyttöön tarkoitetut autopaikat haittaavat tontin ajoväylien ja olemassa olevien pysäköintipaikkojen talvikunnossapitoa.

Autopaikkojen vuokraamisessa on lisäksi otettava huomioon kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vaatimus. Vuokraamalla autopaikat Väinölän koulun piha-alueelta, tekee kaupunki samalla yleisen linjanvedon ja autopaikkoja on vuokrattava koulujen pihamailta samoin ehdoin muillekin halukkaille taloyhtiöille. Tarpeita vastaaville paikoille lienee asunto-osakeyhtiö Kajaanin Männikön lisäksi myös muilla ylä-kaupungin alueen taloyhtiöillä. Tasapuolisuuden vaatimus koskee lisäksi myös muita kaupungin hallitsemia asemakaava-alueen koulujen tontteja ja vuokrauspäätöksellä voi siten olla hallitsemattomia vaikutuksia. Autopaikkoja ei siksi tulisi vuokrata ulkopuolisille koulujen pihoilta tai muilta vastaavilta yleisten rakennusten tonteilta. Koulujen piha-alueet on tarkoitettu kouluissa opiskelevien lasten liikunta-, ulkoilu- ja virkistyskäyttöön, eikä naapuritaloyhtiöiden autopaikoitusalueiksi.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki ei vuokraa autopaikkoja yleisten rakennusten tonteilta ulkopuolisille, eikä muutoinkaan luovuta niitä muuhun kuin tontilla olevan toiminnan vaatimaan käyttöön.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asunto-osakeyhtiö Kajaanin Männikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.