Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vuolijoen kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset 2022

KAJDno-2022-300

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna 2022 on noudatettu avustusten yleisiä myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta päättää talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä oman toimialueen yhdistyksille.

Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus. Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen.

Kylätalojen vuokraustoiminta on ollut haastavaa kahden viimeisen vuoden aikana koronakriisin vuoksi. Kylä- ja kaupunginosayhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta omistamiensa kylätalojen ylläpitokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava summa on tullut esittää yleisavustuksen lisäksi haettavana kylätaloavustuksena. Kylätaloavustuksesta päättää Kajaanin osallisuus ja hyvinvointijaosto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta myöntää Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset Vuolijoen kyläyhdistyksille liitteen mukaisesti.

Päätös

Vastaesityksenä Pekka Kaltiola esitti, että avustussumma jaetaan tasan kaikille sitä hakeneille kylille (571 euroa/kylä). Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vastaesityksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.