Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vuolijoen alueen hankkeiden työohjeen vahvistaminen

KAJDno-2022-584

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuuston 31.5.2021 hyväksymä ja 1.8.2021 voimaan tulleeseen hallintosääntömuutokseen on kirjattu aluelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta alueensa kehittämishankkeissa seuraavaa:

Aluelautakunta suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa alueen kehittämishankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen sekä avustaa kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja investointihankkeissa. Vuolijoen aluelautakunnan jäsenet ovat laatineet yhteiset säännöt ja työohjeet Vuolijoen alueiden hankkeiden käsittelyä ja etenemisjärjestystä varten. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy hanketyöohjeet ja ne ovat saatavissa aluesihteeriltä toimialueella tapahtuvaa hankesuunnittelua varten.

Päätös

Muutetaan kohdassa OUMO-hankkeet kaaviota siten, että poistetaan Oulujärvi Leader ry yhteydenotto tieto.

Muotoillaan ohjetta niin, että se kattaa muutkin rahoitusmuodot kuin Oulujärvi Leader ry:n rahoituksen.

Vuolijoen aluelautakunta hyväksyi hanketyöohjeet edellä mainituilla muutoksilla.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §