Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Toiminta-avustus nuorten toiminnan edistämiseen

KAJDno-2022-585

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen moottoripajan työpajatoiminta on aloitettu helmikuun 2022 alussa ja toiminta on nuorille maksutonta. Ohjattua toimintaa on ollut kerran viikossa keskiviikkoisin kello 17.30-20.00. Työpaja jatkaa ohjattua toimintaa myös kesälomien aikana. Ohjaajina toimivat Olli Haataja, Toni Huotari ja Jarmo Härmä. Kesälle 2022 on suunnitteilla kaksi erikoiskurssia, jotka keskittyvät esimerkiksi hitsaukseen tai muuhun pajatoiminnan erityistaitoon. 

Pajalla käy noin 6-15 nuorta. Nuoret ovat 11-16 vuotiaita ja he ovat Vuolijoen eri kyliltä, mm. Koskelta, Kuusirannalta, Kytökoskelta, Käkisaaresta, Ojanperältä ja Vuottolahdesta.

Vuolijoen moottoripaja on mukana Lasten ja nuorten keskuksen moottoripajatoiminnassa mikä mahdollistaa osallistumisen valtakunnallisiin yhteistapahtumiin, koulutuksiin ja muuhun toimintaan. Viikottaisissa kerhoissa nuoret tekevät ohjaajien opastuksella mopojen, autojen ja muiden moottoriajoneuvojen korjauksia omiin tai yhteisiin kulkuvälineisiin. Keväällä 2022 alkaa myös pidempiaikainen ralliauton rakentaminen. Autolla pajan nuoret pääsevät ajamaan Onnelan matkailumaatilan moottoriurheiluradalla sekä osallistumaan Lasten ja nuorten keskuksen moottoripajojen nuorten rallikisoihin. 

Vuolijoen maaseutuyhdistys ry on hakee 4000 euron toiminta-avustusta Vuolijoen nuorten moottoripajan työpajatoimntaa varten. Avustuksella hankitaan vakuutukset, pajan kuluvia materiaaleja ja tarvikkeita ja sitä käytetään muihin yleisiin kuluihin sekä yhteisprojektin eteenpäin viemiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen moottoripajan toiminta täyttää aluelautakunnan nuorten toiminnan käynnistämiseen liittyviä linjauksia sekä Kajaanin kaupunkistrategiaa ennaltaehkäisten yksinäisyyttä ja aktivoiden nuorten osallisuutta. Aluelautakunta myöntää toiminta-avustuksen haetun 4000 euron suuruisena.

Päätös

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Tuija Kallio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.