Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 LISÄPYKÄLÄ: Retkiluistelurata 2023 avustus (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuottolahden nuorisoseura ry hakee 9200 euron avustusta edellisen vuoden kustannusten perusteella vuoden 2022-2023 retkiluisteluradan ylläpitoon. Litteenä oleva laskelma on tehty talkootyöperiaatteella ja se sisältää tarvikemaksut polttoaineisiin ja välinevuokriin.

Retkiluistelurata on aikaisemmin toteutettu yksityisellä rahoituksella. Se on kasvattanut suosiotaan edellisten kausien aikana ja se tuottaa Kajaanin kaupungin liikuntapalveluihin lisäarvoa. Radan ylläpito tuo myös lisäasiakkaita SF-Caravan Kohtauspaikkaan ja tukee siten myös alueen elinkeinotoimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Myönnetään Vuottolahden nuorisoseura ry:lle 7000 euron avustus retkiluisteluradan ylläpitoon littyvien polttoaineiden ja välineiden hankintaan.

Päätös

Myönnetään 7000 euron avustus.

Puheenjohtajan esityksestä vuoden 2021 määrärahoista myönnetään suora 3500 euron avustus.

Mahdollinen lisäavustus 3500 euroa vuoden 2022 määrärahoista toteutuneiden kustannusten mukaan. Lisäavustuksen maksatuksen ehtona koko kauden tuntikirjanpito tehdyistä kone- ja talkootyötunneista. Esitystä kannatti kaikki läsnä olevat jäsenet.

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2021 § 38 Retkiluisteluradan lisäavustuksen myöntämisestä toteutuneiden kustannusten mukaan. Lisäavustuksen 3500,00 euron ehtona on koko kauden tuntikirjanpito tehdyistä kone- ja talkootyötunneista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Retkiluistelurata toteuttaa kaupunkistrategiaa tuomalla alueelle näkyvyyttä ja uusia kävijöitä valtakunnallisesti sekä lisäämällä monipuolisuutta luontoretkikohteisiin. Aluelautakunta päättää myöntää 3500,00 euron avustuksen Vuottolahden retkiluisteluradan toteutukseen. 

Päätös

Merkitään, että varajäsen Ulla Leinonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Antti Haataja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.