Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Hankeyhteistyöpyyntö Vuolijoen biotalouden ekosysteemi -esiselvityshankkeeseen

KAJDno-2022-581

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

MTK Kajaani ry on esittänyt hankeyhteistyöpyynnön Vuolijoen aluelautakunnalle Vuolijoen biotalouden ekosysteemi - esiselvityshankkeeseen. Hanke on saanut myöntävän rahoituspäätöksen maaliskuussa 2022, ja sen toteutusaika on 1.3.-21.10.2022.

MTK Kajaani ry esittää, että työssäkäyvisen kyselyn osalta tehtäisiin yhteistyötä Vuolijoen aluelautakunnan kanssa. Kysely on tarkoitus toteuttaa elo-syyskuussa 2022 ja Vuolijoen aluelautakunta voi sisällyttää muitakin kohderyhmän palvelutarpeisiin liittyviä kysymyksiä, jotka palvelevat laajemmin alueen jatkoheittämistä. Kyselyn laadinnassa otetaan huomioon tarvittavat kieliversiot (venäjä ja englanti) ja ne hankitaan hankkeen ostopalveluna käännöspalveluita toimittavalta yritykseltä. Kyselyn tulokset esitellään aluelautakunnalle.

MTK Kajaani esittää, että Vuolijoen aluelautakunta nimeää 3-5 jäsentään osallistumaan kyselyn valmisteluun ja että aluesihteerin työpanosta käytetään sähköisen kyselyn laadinnassa sekä kyselyraporttien tulostamisessa ja toimittamisessa hankkeelle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy yhteistyöpyynnön ja nimeää jäsenistään 3-5 henkilöä osallistumaan kyselyn valmisteluun.

Päätös

Vuolijoen aluelautakunta valitsi Antti Haatajan puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyyn puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esteellisyyden vuoksi.

Antti Haataja esitti jäsenten nimeämisen tilalle, että aluelautakunta kokonaisuudessaan miettii kyselyn kysymykset hankkeelle. Antti Haatajan esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Hyväksyi edellä kirjatuilla muutoksilla.

Esteellisyys

  • Tuija Kallio, Lasse Alasalmi

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §