Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vuolijoen aluelautakunnan lausunto Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen YVA-arviointiohjelmaan

KAJDno-2021-1327

Valmistelija

  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Ilmatar Kajaani Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) kuluvan arviointiohjelman, joka koskee Löytösuon tuulivoimahanketta. Tuulivoimahankkeeseen kuuluu hankealue ja sähkönsiirtolinja. Hanke sijaitsee Kainuun maakunnassa Kajaanin kaupungin länsiosassa. Arviointiohjelmaan ja sitä koskevaan kuulutukseen voi tutustua verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/loytosuotuulivoimaYVA.

ELY-keskus varaa Teille mahdollisuuden antaa lausuntonne hankkeesta ja arviointiohjelmasta. Kirjallinen lausunto tulee toimittaa 12.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Lausunnon voi toimittaa myös postitse Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 115, 87101 Kajaani. Postitse toimitettujen lausuntojen tulee olla perillä 12.8.2022 mennessä. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero KAIELY/50/2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta päättää lausunnon jättämisestä Löytösuon hankkeesta ja arviointiohjelmasta sekä lausunnon laatimisen aikataulusta ja laatijoista.

Päätös

Aluelautakunta päätti laatia kannanoton. Valmistellaan kannantotto keskiviikkona 3.8. klo 18.