Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Riihipihan museoalueen opasteviitoituksen hankinta-avustus

KAJDno-2020-744

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Riihipihan museon säätiö hakee aluelautakunnalta avustusta  Vaalantien ja Kuusirannantien varrella olevien liikenneasetuksen vastaisien palvelukohteiden opasteiden uusimiseen. Kainuun Ely-keskus on antanut määräyksen poistaa asetuksen vastaiset opasteet välittömästi, kuitenkin viimeistään 30.6.2020 mennessä. Riihipihan museon säätiö on hakenut opasteiden tilalle luvan uusille asetuksen mukaisille opasteille. Nykyiset opasteet menevät kokonaan uusiksi, koska entisiä pylväitä ja betonianturoita ei voi hyödyntää.

Nordic Road Services Oy antoi tarjouksen opasteiden uusimisesta, jossa kokonaiskustannukset opastelupineen ovat 5669,60 euroa. Säätiö hakee nyt avustusta puolet edellä mainituista kustannuksista, eli 2835 euroa. Opastetaulujen materiaalihankinnat tarjouksen loppusummasta ovat 2990,00 euroa. 

Säätiö ei pysty toteuttamaan opasteuudistusta omalla tulorahoituksellaan. Museovirasto ei rahoita tienvarsiopasteita, eikä Oulujärvi-Leader sovi rahoittajaksi. Ely-keskuksen yritysrahoitus ei sovellu siksi, että hakijana on yleishyödylliseksi toimijaksi arvioitava museo. Voimassa olevat poikkeustilarajoitukset vaikeuttavat alkaneen toimintakauden varainhankintaa. Riihipiha museo säätiö ei ole hakenut aluelautakunnalta aikaisemmin avustusta.

Riihipihan museosäätiön avustushakemus liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta myöntää Riihipihan museosäätiölle 3000,00 euroa opastetaulumateriaalien hankintaan.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotuksen siten, että Riihipihan museosäätiölle myönnetään avustusta 2835,00 euroa.

Hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.