Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Aluelautakunnan jakama avustuspanos kylille

KAJDno-2020-226

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kylä- ja asukasyhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna 2020 on noudatettu niiden myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta päättää oman talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä sen toimialueen yhdistyksille.

Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus. Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen. 

Kylä- ja asukasyhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta niiden omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava summa on tullut esittää yleisavustukssäksi haettavana kylätaloavustuksena, ja hakijoiden on liitettävä hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöveros.Kiinteistöveroavustus käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.555.2020 § 96.

  Hakemuksella Esitetty
  Avustus Kiinteistövero Toiminta-avustus
Koski 2000 886 600
Käkilahti 600   600
Ounas 800 803 600
Ojanperä 700   600
Vuolijoki 700 526 600
Vuottolahti 600 249 600
  5400 2464 3600

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta hyväksyy esitetyt avustukset.

Päätös

Merkitään, että aluelautakuntaan kuuluva jäsen Antti Haataja, Eveliina Tervaniemi, Hilla Schroderus, Toivo Määttä, Jussi Soini ja Ari Komulainen jääväsivät itsensä kukin oman kylänsä avustuksen osalta. (Syy: kyläyhdistyksen johtokunnan jäsen). 

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.