Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

KAJDno-2021-557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Talousarvio ja -suunnitelma 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta. 

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne 

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 oli 12 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakatteen kasvu on ollut viime vuosina huomattavaa. Toimintakate on kasvanut vuodesta 2017 keskimäärin 4,1 %, kun taas verorahoituksen kasvu on ollut 3,3 %. Verorahoituksen kasvu on ollut vuosien 2016-2019 aikana vain 0,5 %, joten vuoden 2020 aikana valtiolta saadut koronapandemiaan liittyneet tuet paransivat huomattavasti, mutta väliaikaisesti verorahoituksen kasvua. Kajaanin kaupunki on toteuttanut 2010 -luvulla myös useita merkittäviä investointeja, mikä on kasvattanut poistojen osuutta tuloksesta. Investointipaine jatkuu lähivuosinakin merkittävänä.  

Kajaanin kaupungin tavoitteena on ollut saada talous tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Talouden sopeuttamissuunnitelmassa tavoitellaan kaupungin toimintakatteen kasvun hidastumista 10 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2020–2022. Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin palveluja ja puolet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) palveluja.  

Jotta Kajaanin kaupungin talous saadaan tasapainoon suunnittelukauden aikana, on jo hyväksyttyjä sopeuttamistoimenpiteitä laajennettava edelleen ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi. Verojen ja valtionosuuksien kasvu ei riitä kompensoimaan menojen kasvupaineita ja sen vuoksi kaupungin omat toimenpiteet menokasvun hillitsemiseksi ovat välttämättömiä.

Kajaanin kaupunki ei voi omilla päätöksillä ja toimenpiteillä suoraan vaikuttaa Kainuun soten tuottamiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kainuun soten jäsenkuntana Kajaanin kaupunki toteuttaa tavoitteellista omistajaohjausta ja edellyttää Kainuun sotea laatimaan tulosaluekohtaisen talouden tasapainottamisohjelman ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi yhteistyössä kaikkien jäsenkuntien kanssa.

 

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjaavat tavoitteet 

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla ja periaatteilla:  

 • Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu  
 • Vuosikate kattaa poistot  
 • Tilikauden tulos on positiivinen  
 • Kaupungin lainamäärä / asukas on alle maan keskiarvon ja konsernin lainamäärä / asukas pienenee  
 • Investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn  
 • Konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen  

Kaupungin talouden tavoitteet ohjaavat taloussuunnittelua. Taloudelliset tavoitteet saavuttamalla varmistetaan kestävä taloudellinen pohja pidemmällä aikavälillä. 

Talousarvioraami 

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) osalta vuoden 2022 talousarvion toimintakatteen raami on -261,7 milj. euroa (arvio 2021: -261,95 milj.euroa). Vuosikate on raamin mukaan 13,7 milj. euroa (arvio 2021: 12,8 milj.euroa) ja tilikauden alijäämä on koko kaupungin osalta yhteensä -2,5 milj. euroa.

Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sijoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat seuraavat:  

 • Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa 
 • Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 €. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 700 000 euroa 
 • Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä > 0 euroa 
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa 

Talousarvioraamin valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on arvioitu Verohallinnon ennakkotietojen ja Kuntaliiton valtionosuusennusteiden pohjalta. Saatavilla olevien veroennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2022 on arvioitu 146,0 milj. euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 120,0 milj. euroa.

Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia. 

Investoinnit 

Investointien taso tasapainotetaan vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä.  

Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan. 

Toimialojen ja liikelaitosten investointitarpeet kartoitetaan pidemmällä aikavälillä ja investointien toteutusta priorisoidaan yhdessä laadittavalla investointisuunnitelmalla. Investointien pidemmän aikavälin kestävä taso on, että investoinnit eivät ylitä vuosikatetta. Kajaanin peruskaupungin vuoden 2022 talousarvion investointimenojen tavoitetaso on 15,0 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus 

 1. hyväksyy peruskaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2022. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohjeen. 
 2. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä määrätietoisesti ja etsimään uusia talouden tasapainottamiskohteita. 
 3. edellyttää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää laatimaan tulosaluekohtaisen talouden tasapainottamisohjelman ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi yhteistyössä kaikkien jäsenkuntien kanssa. Tasapainottamisohjelma tulee esitellä syksyllä käytävän talousarvion raamineuvottelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

 • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslas­kelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Talousarviotavoitteisiin liittyvässä tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet, palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2022–2025 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit ja sisäisen valvonnan suunnitelma. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle talousarvion laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää liikelaitoksen investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunki on hyväksynyt talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020–2022. Suunnitelma kattaa koko konsernin liikelaitoksineen ja tytäryhtiöineen lukuun ottamatta Loiste Oy:tä. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle ei ole erityisiä sopeuttamistoimenpiteitä, mutta suunnitelma otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa. Samoin toiminnassa huomioidaan kaupungin tila- ja rakennemuutosohjelmassa liikelaitoksen rakennuskantaa mahdollisesti koskevat toimenpiteet.

Kajaanin kaupunginhallitus on 8.6.2021 antanut oheisliitteen mukaiset ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman laadintaan.

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2022 on:

 • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
 • tilikauden ylijäämä > 0 euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan pääasiassa vieraalla pääomalla isommat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko. Määrityshetkellä kesällä 2021 12 kk Euribor-korko oli miinuksella mutta liikelaitokselta peritään kuitenkin vähintään marginaalin (0,2 %) mukainen korko.

Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti ylijäämäinen noin 41.000 euroa. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu 1–2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot vieraalla pääomalla tehdyistä investoinneista.  

Vuonna 2022 merkittävimmät investointihankkeet ovat Oppi 5 autoalan rakennuksen osittainen peruskorjaus ja varautuminen Oppi 3 asuntolarakennuksen peruskorjauksen aloittamiseen. Muita investointikohteita ovat Taito 1 ja Tieto 1 osittaiset vesikattokorjaukset, Taito ja Tieto -rakennusten lukitus- ja kameravalvontajärjestelmät, Taito 2 ja Tieto 1 tilojen muutostyöt sekä Oppi-alueen ja Seppälän suunnitteluvaraukset.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tilojen käytön tehostamisesta huolimatta Vimpelinlaaksossa on tyhjiä tiloja Tieto 3 ja Tieto 2 rakennuksissa n. 800 m² ja jatkossa mm. tulostavoitteen riskinä on tyhjien tilojen määrän kasvu.

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja on liikelaitoksen hallinnassa yhteensä n. 64 300 m² ja liikevaihto on vuonna 2022 n. 4,1 milj. euroa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2022 ja talous­suunnitelman vuosille 2023–2024 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §