Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen elokuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2020–31.8.2021 liikevaihto on 2.770.598 euroa (TA jaksotettu 2.650.637 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä varauksia on 28.954 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 219.832 euroa). Tarkastelujakson tulos on ylijäämäinen 163.866 euroa (TA jaksotettu tulos alijäämäinen 8.611 euroa).

Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen mm. erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden jaksotusta pienempinä menoina tässä raportissa. Poistot ja rahoituskulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman talousarviota suurempina.

Investointiosan käyttö on 760.570 euroa (67 %). Investointiosan rakennushankkeissa on meneillään Tieto 2 FOX peruskorjaustyöt, Tieto 2 julkisivujen korjaukset ja pienehköt sisäilmakorjaukset Taito 1 ja Oppi 5 rakennuksissa. Taito 2 rakennusautomaation saneeraus on valmis. 

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.8.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §