Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–30.4.2017

KAJDno-2017-847

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2017 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen huhtikuun lopun liikevaihto on n. 1.322.000 € (TA jaksotettu 1.342.000 €). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on n. 79.000 € (TA jaksotettu liikealijäämä 209.000 €). Osavuosiraportin tulos on alijäämäinen n. 31.000 € (TA jaksotettu alijäämä 109.000 €).

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta 1.1.–30.4.2017, liite

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Liikevaihto on hieman jäljessä talousarvioon nähden. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Oppi 2 rakennuksen purkukustannukset näkyvät seurannassa vasta syksyllä ja liikelaitos tekee alijäämäisen tuloksen vuonna 2017 juuri purkukustannusten vuoksi. Poistot ovat selvästi alle ta-jaksotuksen, todennäköisesti ne eivät ole kirjattu oikean suuruisena tässä raportissa. Korkokulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä hyvin alhaisten markkinakorkojen ja peruspääoman koron jaksotuksesta johtuen.

Investointiosan käyttö on n. 650.000 € (19 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Tieto 1 rakennuksen ja Tieto 2 rakennuksen metallihallin ja Oppi 4 Kisällin muutostöissä. Taito 2 rakennuksen vesikatto- ja alakattotyöt aloitetaan kesään mennessä sekä Oppi 2 rakennuksen purkutyöt sisällä tehtävillä töillä. Hankkeista Oppi alueen piha- ja aluemuutokset ja Seppälän alueen hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, puh. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.4.2017.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §