Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilinpäätös 2019

KAJDno-2020-73

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksestä on säädetty kuntalaissa (1995/365, 10 a luku). Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kajaanin kaupungin tilinpäätöstä koskevien liikelaitosohjeiden mukaan kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Liikelaitokset laativat tilinpäätöksen samassa laajuudessa kuin peruskaupunki.

Kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle kaupunginvaltuustossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tilinpäätöstä varten täydennetään palvelulinjausten toteutuminen ja olennaiset tapahtumat. Olennaisissa tapahtumissa esitetään tarvittaessa lyhyt kuvaus niistä ympäristötekijöistä, ympäristöriskeistä ja -vastuista, jotka vaikuttavat olennaisesti taloudelliseen tulokseen tai toiminnan kehitykseen. Riskienhallinnan osalta kirjataan tilikauden aikana toteutuneet riskit ja sisäiseen valvontaan arvioidaan sisäisen valvonnan toimenpiteiden toteutumista, rittävyyttä ja mahdollisia poikkeamia. 

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin kuuluu laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilikauden 2019 ylijäämä oli 171.489,32 €. Talousarviossa tilikauden tulostavoite oli 7.594,56 € ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos johtui pääosin lämmitystarpeeltaan edullisen vuoden (n. – 8 %) energiakustannusten säästöistä, palvelujen ostojen säästöistä sekä matalista markkinakoroista, jonka vuoksi rahoituskulut toteutuivat suunniteltua pienempinä. Lisäksi liikevaihto toteutui hieman talousarviota paremmin, kun osaan tyhjistä tiloista saatiin uudet käyttäjät.

Investointiosan toteutuma oli 794.028,27 €. Muutetussa talousarviossa investointimäärärahat olivat 900.000,00 €. Taito 1 ja 2 rakennusten kahvioiden korjaus- ja muutostyöt, Oppi 4 rakennuksen julkisivukorjaus ja Seppälän Impilinnan katon maalaus sekä Tieto 2 luokkatilamuutos valmistuivat suunnitellusti. Tieto 4 rakennushallin korjaustöitä ja Oppi 5 rakennuksen sisäilmakorjauksia jatkettiin. Lisäksi tehtiin Oppi 3 asuntolarakennuksen ja ravintola-keittiö Foxin peruskorjaussuunnittelua. Foxin korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos tuloutti kaupungille valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisesti korvausta peruspääomasta 852,00 €. Vuoden 2019 liikevaihto oli 4.172.160,32 € ja toteutui n. 34.000,00 € talousarviota paremmin.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos toteutti sitovat tavoitteensa kaupunginvaltuustoon nähden sekä keskeisiltä osin johtokuntaan nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 sekä päättää, että tilikauden ylijäämä 171.489,32 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä –tilille. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2019 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.