Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksestä on säädetty kuntalaissa (1995/365, 10 a luku). Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kajaanin kaupungin tilinpäätöstä koskevien liikelaitosohjeiden mukaan kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Liikelaitokset laativat tilinpäätöksen samassa laajuudessa kuin peruskaupunki.

Kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle kaupunginvaltuustossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tilinpäätöstä varten täydennetään palvelulinjausten toteutuminen ja olennaiset tapahtumat. Olennaisissa tapahtumissa esitetään tarvittaessa lyhyt kuvaus niistä ympäristötekijöistä, ympäristöriskeistä ja -vastuista, jotka vaikuttavat olennaisesti taloudelliseen tulokseen tai toiminnan kehitykseen. Riskienhallinnan osalta kirjataan tilikauden aikana toteutuneet riskit ja sisäiseen valvontaan arvioidaan sisäisen valvonnan toimenpiteiden toteutumista, rittävyyttä ja mahdollisia poikkeamia. 

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin kuuluu laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilikauden 2020 ylijäämä oli 161.234,76 €. Talousarviossa tilikauden tulostavoite oli 32.093,88 € ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos johtui lämmitystarpeeltaan edullisen vuoden (n. – 18 %) energiakustannusten säästöistä, muiden ylläpitopalvelujen ostojen säästöistä, poistojen pienemmästä toteutumasta sekä liikevaihdon talousarviota paremmasta toteutumisesta. Liikelaitoksen toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin korona-aika ei vaikuttanut käytännössä ollenkaan eikä ainakaan heikentävästi.

Investointiosan toteutuma oli 332.701,33 € (59 %). Muutetussa talousarviossa investointimäärärahat olivat 560.000,00 €. Tieto 1 rakennuksen julkisivujen korjaustyöt ja Tieto 4 rakennushallin korjaustyöt valmistuivat suunnitellusti. Lisäksi tehtiin Oppi 3 asuntolarakennuksen ja ravintola-keittiö Foxin peruskorjaussuunnittelua. Talousarviossa alunperin olleen ravintola-keittiö FOX:n peruskorjaustyöt siirtyy vuodelle 2021 suunnittelutilanne- ja aikataulusyistä. 

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos tuloutti kaupungille valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisesti korvausta peruspääomasta 9.019,64 €. Talousarviossa korkoa ei oletettu maksettavan ollenkaan (Euriborkorot miinuksella), mutta kaupunki perii kuitenkin jatkossa aina marginaalin (0,2 %) verran korkoa peruspääomasta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 4.252.928,13 €. Liikelaitoksella on tiloja yhteensä noin 64 300 m² ja vuonna 2021 selvitetään kahden rakennuksen purkumahdollisuudet.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos toteutti sitovat tavoitteensa kaupunginvaltuustoon nähden sekä keskeisiltä osin johtokuntaan nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2020 sekä päättää, että tilikauden ylijäämä 161.234,76 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä –tilille. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2020 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §