Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tositteiden hyväksyjät 2021

KAJDno-2020-1548

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2017 § 65. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 §, kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

Kajaanin kaupungin-, hallinto- ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin,kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella ei ole omaa henkilöstöä. Liikelaitoksen johtajana toimii tilakeskuksen toimitilapäällikkö Markku Haverinen ja sijaisena kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tositteiden hyväksyjinä tilivuodelle 2021 toimivat johtokunnan nimeäminä liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen ja kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan ja toimivat toistensa varahenkilöinä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §