Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Keittiö-ravintola Foxin peruskorjauksen toteutus ja rahoitus

KAJDno-2019-965

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Tieto 2 rakennuksessa sijaitseva opiskelijaravintola ja keittiö Fox on rakennuttu 2000-luvun alussa. Lähes kahdenkymmenen vuoden kovan käytön jälkeen keittiötilat ovat peruskorjaustarpeessa sekä ravintolasali pintojen ja varusteiden uusimistarpeessa. Fox on tarkoitus peruskorjata pitkälti nykyiselle toimintaperiaatteelle ja kapasiteettivalmiudelle. Keittiön koneet, laitteet ja pinnat uusitaan sekä rakenteiden ja talotekniikan toimivuus varmistetaan. Ravintolasalin tarjoilulinjastoja, pintoja ja talotekniikkaa uusitaan sekä viihtyvyyttä parannetaan.

Hankkeen kustannusarvio

Peruskorjauksen suunnitteluun on käytetty määrärahoja n. 18.000 € vuonna 2020. Arvioidut kustannukset ovat 730.000 € vuodelle 2021. Hankkeen kokonaishinnaksi näyttää muodostuvan arviolta 750.000 €. Hankkeen kustannukset tarkentuvat maaliskuussa 2021, kun urakkatarjoushinnat ovat tiedossa.            

Rahoitus

Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin ta­lous­pal­ve­lui­den eri rahoituslaitoksilta ja pankeilta kilpailuttamalla 750.000 euron lainalla, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Mikäli hankkeen kustannukset alittavat arvioidut kustannukset, lainaa nostetaan vain todellisen tarpeen mukaan.

Peruskorjatun ravintola-keittiö Foxin asiakkaat ovat pääosin korkea-asteen opiskelijoita ja näin ollen tilat ja toiminta tulee olemaan pitkälti Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tarpeita varten. Tämän kokoluokan peruskorjausinvestoinnin ollessa kyseessä niin toiminnan jatkuvuuden ja tehdyn investoinnin turvaamiseksi liikelaitos vuokranantajana edellyttää vuokralaiselta eli Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä sitoumista 10 vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen, joka jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla.    

Hankkeen rakennuttajapalvelut liikelaitos hankkii Kajaanin kau­pun­gin tilakeskukselta.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaan kuuluu päättää liikelaitoksen in­ves­toin­neis­ta sekä lainojen ottamisesta ja niiden ta­kai­sin­mak­suis­ta kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, puh. 044-7100 302 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson ke­hit­tä­mis­lii­ke­lai­tok­sen johtokunta päättää, että ravintola-keittiö Foxin peruskorjaus toteutetaan esit­te­ly­teks­tin mukaisella tavalla ja hankkeen to­teut­ta­mi­sek­si otetaan kaupungin ta­lous­pal­ve­lui­den eri rahoituslaitoksilta kilpailuttama 750.000 euron lai­na, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.