Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 investointiosan muutos

KAJDno-2019-1374

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 13.12.2018 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2019, jota noudatetaan liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Talousarvion investointiosan Tieto 2 entisen Kisällin 170.000 €:n ja Tieto 3 rakennuksen 40.000 €:n muutostyövarauksia ei ole tarvetta käyttää ollenkaan vuonna 2019.  

Investointiosan hankkeiden Tieto 1 ulkomaalaus, Tieto 2 Fox peruskorjaus, Tieto 4 rakennushallin korjaustyöt, Oppi 3 asuntola peruskorjaussuunnittelu ja Seppälän rakennusten osakorjausten määrärahoja ei käytetä kokonaan arviota pienempinä toteutuvien kustannusten vuoksi. Tieto 1, Tieto 2 Fox ja Oppi 3 asuntola hankkeiden suunnittelu on aloitettu syksyllä 2019. Näistä hankkeista Tieto 1 ja Tieto 2 Fox toteutus siirtyy vuodelle 2020 talousarviosta poiketen, Tieto 4 korjaustyöt jatkuu vuonna 2020 ja Oppi 3 varsinainen suunnittelu tehdään vuonna 2020.

Muutosesitys sisältää myös määrärahojen korotuksia 60.000 € Taito 1 kahvilan muutostöihin, 20.000 € Taito 2 kahvilan muutostöihin ja 20.000 € ennalta-arvaamattomiin muutos- ja korjaustöihin.

Liikelaitoksen vuoden 2019 investointiosan määrärahat ovat yhteensä 2.050.000 €. Investoinnit toteutuvat edellä mainittujen muutosten ja poikkeamien johdosta arviolta 900.000 €:n suuruisena eli 1.150.000 € pienempinä talousarvioon nähden. Investointiosan muutokset on huomioitu myös rahoituslaskelmassa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, puh. 044-7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2019 ja talous­suunnitelman vuosille 2020–2021 investointiosan ja rahoitusosan muutokset liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §