Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–30.11.2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen marraskuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2019–30.11.2019 liikevaihto on 3.818.879 euroa (TA jaksotettu 3.793.263 euroa). Liikeylijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 148.674 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 283.448 euroa). Tarkastelujakson tulos on ylijäämäinen 393.628 euroa (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 6.962 euroa).

Tarkasteluhetken 10.12.2019 raportti ei anna oikeata kuvaa marraskuun lopun tilanteesta, ylläpitokulu- ja poistokirjauksia on tulossa vielä marraskuulle. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden pienempinä menoina tässä raportissa.

Investointiosan käyttö on 732.512 euroa (36 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Oppi 5 rakennuksen ja Tieto 4 rakennushallin korjauksissa sekä Tieto 2 tilamuutoksessa Aikopan käyttöön. Taito 1 ja 2 kahvioiden muutostyöt, Impilinnan vesikaton maalaus ja Oppi 4 julkisivutyöt ovat valmistuneet. Tieto 1 julkisivut ja Fox:in peruskorjaus ovat suunnittelussa ja toteutus siirtyy vuoteen 2020, Tieto 3 asuntolan peruskorjauksen hankesuunnittelu on aloitettu. Investointiosassa on määrärahansa alittavia hankkeita, siirtyviä hankkeita sekä useita määrärahavarauksia, joita ei käytetä ja jonka vuoksi määrärahojen käyttö alittuu vuonna 2019 talousarvioon nähden. Johtokunnalle esitetään joulukuussa talousarvion investointiosan muutosta, jossa em. muutokset otetaan huomioon.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.11.2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §