Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

KAJDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslas­kelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Talousarviotavoitteisiin liittyvässä tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet, konkreettiset palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2020–2022 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit ja sisäisen valvonnan suunnitelma. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle talousarvion laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää liikelaitoksen investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunki on valmistelemassa talouden sopeuttamissuunnitelmaa vuosille 2020–2022. Suunnitelmassa tehdään täytäntöönpanokelpoinen paketti, joka esitellään kaupunginvaltuuston seminaarissa ja josta valtuusto päättää talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä. Suunnitelma kattaa koko
konsernin liikelaitoksineen ja tytäryhtiöineen lukuun ottamatta Loiste Oy:tä. Suunnitelma otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa.

Kajaanin kaupunginhallitus on 13.8.2019 antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman laadintaan.

Kajaanin kaupungin talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 laadintaohje, oheis­lii­te

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2020 on:

  • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
  • tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa.

Ohjeesta poiketen tuottovaatimus on muutettu talouspalveluiden toimesta "tilikauden ylijäämä > 0 euroa". Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan pääasiassa vieraalla pääomalla isommat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko, joka on nolla euroa vuonna 2020, koska 12 kk Euribor-korko on tällä hetkellä miinuksella. Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti ylijäämäinen noin 32.000 euroa. Tulostavoitteen riskinä on jäljempänä mainitut tyhjät tilat ja mikäli tiloihin ei saada vuokralaista voi tulos jäädä alijäämäiseksi. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu 1–2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot tehdyistä investoinneista.  

Vuonna 2020 ei ole isoja investointihankkeita, vaan pienehköjä osakorjauksia ja tulevien hankkeiden suunnittelua. Suurimpina investointikohteina on keittiö-ravintola Fox:n peruskorjaus ja Oppi 3 asuntolan korjaussuunnittelu.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja on liikelaitoksen hallinnassa yhteensä 64 100 m² ja liikevaihto on vuonna 2020 n. 4,2 milj. euroa.

Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tilojen käytön tehostamisesta huolimatta Vimpelinlaaksossa on tyhjillään osia Tieto 3 ja Tieto 2 rakennuksista, yhteensä n. 1 000 m².

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2020 ja talous­suunnitelman vuosille 2021–2022 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on tehtävä esitys seuraavan vuoden talousarvioksi sekä vähintään kahden muun vuoden taloussuunnitelmaksi valtuustolle. Kunnan talousarvion hyväksyy valtuusto, jossa asetetaan liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä sitovat erät, joita yleensä ovat korvaus sijoitetusta pääomasta tai toiminta-avustus liikelaitokselle.

Kuntalain mukaan johtokunnan on päätettävä kunnallisen liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Vuoden 2020 talousarviokirjan (kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 26.11.2019) sivulla 102, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen kohdalla todetaan:

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

  • tuottovaatimus: peruspääoman korko
  • tilikauden ylijäämä > 0 euroa.

Peruspääoman korko on 12 kuukauden euribor –korko lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla. Korko määräytyy edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen pankkipäivän noteerauksen mukaan. Vuoden 2020 peruspääoman korko on - 0,214 %, joka tarkoittaa ettei maksettavaa korkoa kaupungille tule. Liikelaitoksen tulosarvio on vuodelle 2020 valtuustoon nähden sitovan tavoitteen mukainen 32.000 € ylijäämäinen.   

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan 3.10.2019 käsittelemään talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2021–2022 esitetään muutoksia investointiosaan. Investointiosassa Tieto 4 rakennushallin korjaustöiden loppuun saattamiseen esitetään 140.000 euron määrärahaa ja Foxin korjausmäärärahoihin 100.000 euron korotusta. Vastaavasti on pienennetty Tieto 1 julkisivujen ja Seppälän suunnittelu- ja korjausmäärärahoja 140.000 € sekä siirretty Tieto 2 julkisivujen maalaukset 100.000 € vuodelle 2021. Investointiosaan tehtävät muutokset eivät muuta talousarviovuoden 2020 investointien kokonaissummaa. Muutokset eivät vaikuta tuloslaskelmaosaan eikä liikelaitoksen sitoviin tavoitteisiin, rahoituslaskelmassa on huomioitu Tieto 2 määrärahasiirron muutos.

Kaupungin talouden sopeuttamisohjelmassa 2020–2022 ei ole Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitosta koskevia toimenpiteitä tai tavoitteita. Liikelaitos kuitenkin sopeuttaa talouttaan mahdollisuuksien mukaan tilojen ja energian käyttöä tehostamalla, tiloja vähentämällä ja harkituilla investoinneilla.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 liitteen mukaisena sekä päättää, että se toimii samalla Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen vuoden 2020 käyttösuunnitelmana.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.