Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

KAJDno-2021-557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslas­kelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Talousarviotavoitteisiin liittyvässä tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet, palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2022–2025 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit ja sisäisen valvonnan suunnitelma. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle talousarvion laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää liikelaitoksen investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunki on hyväksynyt talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020–2022. Suunnitelma kattaa koko konsernin liikelaitoksineen ja tytäryhtiöineen lukuun ottamatta Loiste Oy:tä. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle ei ole erityisiä sopeuttamistoimenpiteitä, mutta suunnitelma otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa. Samoin toiminnassa huomioidaan kaupungin tila- ja rakennemuutosohjelmassa liikelaitoksen rakennuskantaa mahdollisesti koskevat toimenpiteet.

Kajaanin kaupunginhallitus on 8.6.2021 antanut oheisliitteen mukaiset ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman laadintaan.

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2022 on:

  • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
  • tilikauden ylijäämä > 0 euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan pääasiassa vieraalla pääomalla isommat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko. Määrityshetkellä kesällä 2021 12 kk Euribor-korko oli miinuksella mutta liikelaitokselta peritään kuitenkin vähintään marginaalin (0,2 %) mukainen korko.

Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti ylijäämäinen noin 41.000 euroa. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu 1–2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot vieraalla pääomalla tehdyistä investoinneista.  

Vuonna 2022 merkittävimmät investointihankkeet ovat Oppi 5 autoalan rakennuksen osittainen peruskorjaus ja varautuminen Oppi 3 asuntolarakennuksen peruskorjauksen aloittamiseen. Muita investointikohteita ovat Taito 1 ja Tieto 1 osittaiset vesikattokorjaukset, Taito ja Tieto -rakennusten lukitus- ja kameravalvontajärjestelmät, Taito 2 ja Tieto 1 tilojen muutostyöt sekä Oppi-alueen ja Seppälän suunnitteluvaraukset.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tilojen käytön tehostamisesta huolimatta Vimpelinlaaksossa on tyhjiä tiloja Tieto 3 ja Tieto 2 rakennuksissa n. 800 m² ja jatkossa mm. tulostavoitteen riskinä on tyhjien tilojen määrän kasvu.

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja on liikelaitoksen hallinnassa yhteensä n. 64 300 m² ja liikevaihto on vuonna 2022 n. 4,1 milj. euroa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2022 ja talous­suunnitelman vuosille 2023–2024 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on tehtävä esitys seuraavan vuoden talousarvioksi sekä vähintään kahden muun vuoden taloussuunnitelmaksi valtuustolle. Kunnan talousarvion hyväksyy valtuusto, jossa asetetaan liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä sitovat erät, joita yleensä ovat korvaus sijoitetusta pääomasta tai mahdollinen toiminta-avustus liikelaitokselle.

Kuntalain mukaan johtokunnan on päätettävä kunnallisen liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion.

Kajaanin kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 13.12.2021 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Vuoden 2022 talousarviokirjan (kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 30.11.2021) sivulla 115, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen kohdalla todetaan:

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

  • tuottovaatimus: peruspääoman korko.
  • tilikauden ylijäämä: > 0.

Peruspääoman korko on 12 kuukauden euribor –korko lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla. Korko määräytyy edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen pankkipäivän noteerauksen mukaan. Vuoden 2022 peruspääoman korko olisi - 0,283 %, mutta liikelaitokselta tullaan perimään kuitenkin vähintään marginaalin (0,2 %) mukainen korko. Liikelaitoksen talousarvion tulos on vuodelle 2022 valtuustoon nähden sitovan tavoitteen mukainen 41.000 € ylijäämäinen.   

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan 7.10.2021 käsittelemään talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2023–2024 on tehty talouspalveluiden toimesta kaupunginhallitukseen menevään versioon muutos. Liikelaitoksen investointiosasta on poistettu Oppi 5 osittaiseen peruskorjaukseen budjetoitu KAO:n rahoitusosuus 1,8 milj. €, jonka liikelaitos joutuu vastaavasti rahoittamaan pankkilainalla. Rahoitusosuutta KAO ei ole huomioinut omassa talousarviossaan ja muutoinkin kaupungin sisäiset rahastojen tai rahoitusosuuksien käyttöperiaatteet vaatii vielä selvittelyä.  

Kaupunginhallitus on talousarvion käsittelyvaiheessa 30.11.2021 tehnyt toisen muutoksen liikelaitoksen talousarvioon. Kaupunginhallitus on poistanut kokonaan investointiosassa olleen määrahavarauksen Oppi 3 asuntolan peruskorjaukseen.  

Kaupungin talouden sopeuttamisohjelmassa 2020–2022 ei ole erityisiä Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitosta koskevia toimenpiteitä tai tavoitteita. Liikelaitos kuitenkin sopeuttaa toimintaansa mahdollisuuksien mukaan tilojen ja energian käyttöä tehostamalla ja harkituilla investoinneilla.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.