Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.10.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä raportissa tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lokakuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2021–31.10.2021 liikevaihto on 3.462.313 euroa (TA jaksotettu 3.396.128 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä varauksia on 83.627 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 268.293 euroa). Tarkastelujakson tulos on ylijäämäinen 162.915 euroa (TA jaksotettu tulos alijäämäinen 3.188 euroa).

Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen mm. erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden jaksotusta pienempinä menoina tässä raportissa. Poistot ja rahoituskulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman talousarviota suurempina.

Investointiosan käyttö on 815.202 euroa (72 %), talousarviossa määrähat ovat yhteensä 1.130.000 €. Investointiosan rakennushankkeissa on meneillään sisäilmakorjauksia Taito 1 ja Oppi 5 rakennuksissa. Tieto 2 FOX peruskorjaus, Tieto 2 julkisivut ja Taito 2 rakennusautomaation saneeraus ovat valmiita. Investointiosan määrärahojen käyttö tulee olemaan arviolta noin 1.000.000 € eli jää alle talousarvion noin 130.000 €. Hankkeista Tieto 2 FOX peruskorjaus ja Tieto 2 julkisivut määrärahoja ei käytetä kokonaan ja Seppälän suunnitteluvaraukselle ei ole tarvetta ollenkaan vuonna 2021. Oppi 3 asuntolan peruskorjaussuunnittelua tehtiin vuonna 2020 ja vuodelle 2021 ei ole tehty määrärahavarausta suunnitteluun. Vuodelle 2021 on kirjautunut 16.000 € tämän suunnittelun kustannuksia ja vuoden 2021 lopussa tehdään vielä arkkitehtisuunnitelmien toiminnallinen ja tekninen tarkastelu sekä muutosmahdollisuuksien selvittäminen. Oppi 3 hankkeeseen käytetään arviolta 40.000 € vuonna 2021. Liikelaitoksen ennalta-arvaamattomiin korjauksiin (sisäilma-, vesikatto- ja muutostyöt) on varattu 100.000 € vuodelle 2021. Meneillään ovat Oppi 5 ja Taito 1 rakennusten korjaustyöt ja arvio määrärahan käytöstä on 150.000 € vuodelle 2021. Nämä poikkeamat käsitellään talouspalveluiden ohjeiden mukaisesti talousraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä eikä tehdä esitystä talousarviomuutoksista.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §