Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.10.2017

KAJDno-2017-847

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kaksi kertaa vuodessa, huhti- ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2017 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lokakuun lopun liikevaihto on 3.269.586 euroa (TA jaksotettu 3.354.404 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 389.133 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 521.558 euroa). Osavuosiraportin tulos on alijäämäinen 226.191 euroa (TA jaksotettu alijäämä 273.608 euroa).

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut pääasiassa talousarvion mukaisesti. Liikevaihto on jäljessä talousarvioon nähden tyhjiksi jääneiden tilojen vuoksi ja tämän vuoden liikevaihto jää tavoitteestaan jonkin verran. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, tämä näkyy materiaalien ja palveluiden pienempinä menoina. Oppi 2 rakennuksen purkukustannukset näkyvät seurannassa kokonaisuudessaan ja liikelaitos tekee alijäämäisen tuloksen vuonna 2017 juuri purkukustannusten vuoksi. Korkokulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä hyvin alhaisten markkinakorkojen ja peruspääoman koron jaksotuksesta johtuen.

Investointiosan käyttö on 1.777.051 euroa (67 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Taito 2 rakennuksen vesikatto- ja alakattotöissä ja Oppi alueen maanrakennustöissä. Tieto 1 rakennuksen, Tieto 2 rakennuksen entisen metallihallin ja Kisällin korjaus- ja muutostyöt ovat valmistuneet ja tilat ovat käytössä. 

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2017.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §