Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020

KAJDno-2017-1335

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää palveluohjelman, liikelaitokselle asetetut toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet sekä tuloslas­kelma-, rahoitus- ja inves­tointiosan. Palveluohjelmassa esitetään konkreettiset palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2018–2020 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit. Liikelaitoksen talousarvio esite­tään Kajaanin kaupungin talousarvion erillisenä osana.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 laadintaohje, oheis­lii­te

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2018 on:

  • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
  • tilikauden ylijäämä  > 0 euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan vieraalla pääomalla isoimmat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko, joka on n. 1.970 euroa vuonna 2018. Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti siten, ettei alijäämää synny. Tulostavoitteen riskinä on jäljempänä mainitut tyhjät tilat, mikäli tiloihin ei saada vuokralaista voi tulos jäädä alijäämäiseksi. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu vajaa 2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot investoinneista.  

Vuonna 2018 ei ole isoja investointihankkeita, vaan pienehköjä osakorjauksia ja muutostöitä. Suurimpina investointikohteina on Tieto 2 entisen Kisällin tilojen muutostyövaraus muuhun käyttöön, Oppi 6 vesikatto, Oppi alueinfran loppuun saattaminen sekä Seppälän korjaustyöt.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja liikelaitoksen hallinnassa on yhteensä 64 300 m² ja liikevaihto on vuonna 2018 n. 4,0 milj. euroa. Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tästä huolimatta ja osin tämän johdosta Vimpelinlaaksossa on tyhjillään Tieto 3 rakennus ja pieni osa Tieto 2 rakennuksesta, yhteensä n. 1 500 m².

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2018 ja talous­suunnitelman vuosille 2019–2020 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on tehtävä esitys seuraavan vuoden talousarvioksi sekä vähintään kahden muun vuoden taloussuunnitelmaksi valtuustolle. Kunnan talousarvion hyväksyy valtuusto, jossa asetetaan liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä sitovat erät, joita yleensä ovat korvaus sijoitetusta pääomasta tai toiminta-avustus liikelaitokselle.

Kuntalain mukaan johtokunnan on päätettävä kunnallisen liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman.

Kajaanin kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 11.12.2017 talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Vuoden 2018 talousarviokirjan (kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 21.11.2017) sivulla 108, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen kohdalla todetaan:

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

  • peruspääoman korko
  • tilikauden ylijäämä  > 0 euroa.

Peruspääoman korko on 12 kuukauden euribor –korko lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla. Korko määräytyy edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen pankkipäivän noteerauksen mukaan. Vuoden 2018 peruspääoman korko on 0,044 %. Liikelaitoksen tulosarvio vuodelle 2018 on valtuuston hyväksymän tavoitteen mukainen 0 €.   

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan 12.10.2017 käsittelemään talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2019–2020 on tullut muutoksia investointiosaan. Investointiosassa Tieto 4 rakennushallin muutostöihin varataan 150.000 €:n määräraha, jota aiemmin ei ollut. Kainuun ammattiopisto on siirtämässä sisustusalan koulutuksen Timperintieltä Tieto 4 rakennukseen. Vastaavasti on pienennetty entisen Kisällin muutostöihin varattua määrärahaa 150.000 €. Investointiosaan tehtävät muutokset eivät muuta talousarviovuoden 2018 investointien kokonaissummaa. Muutokset eivät vaikuta tuloslaskelma- ja rahoitusosaan eikä liikelaitoksen sitoviin tavoitteisiin.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.