Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilinpäätös 2017

KAJDno-2018-173

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksestä on säädetty kuntalaissa (1995/365, 10 a luku). Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kajaanin kaupungin tilinpäätöstä koskevien liikelaitosohjeiden mukaan kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä.

Kuntalain 10 a luvun ja kaupungin ohjeiden mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle kaupunginvaltuustossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kajaanin kaupungin liikelaitoksen toimintakertomus laaditaan kuntajaoston toimintakertomuksen laatimista koskevien yleisohjeiden mukaisesti.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin kuuluu laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilikauden 2017 alijäämä oli 156.842,19 €. Talousarviossa tilikauden tulosarvio oli 328.000,00 € alijäämäinen Oppi 2 rakennuksen purkukustannusten vuoksi. Toteutuneista purkukustannuksista huolimatta alijäämä oli arvioitua pienempi lämmitystarpeeltaan edullisen vuoden (n. – 6 %) energiakustannusten säästöistä sekä markkinakorkojen pysymisestä 0- tai jopa miinustasolla, jonka vuoksi rahoituskulut toteutuivat suunniteltua pienempinä sekä arviota pienemmistä poistoista.

Investointiosan toteutuma oli 2.390.481,51 € vuonna 2017. Talousarviossa investoinnit olivat 2.650.000,00 €. Investointiosan hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Tieto 2 entisen metallihallin, Tieto 1 rakennuksen ja Oppi 4 Kisällin muutostyöt toteutettiin ja tilat olivat käytössä lukukauden alussa. Oppi-alueen infran rakentaminen aloitettiin Oppi 2 rakennuksen purkamisen jälkeen ja hanke valmistuu kesällä 2018. Seppälän päärakennuksen korjauksia tehdään vasta muuttunutta tilannetta vastaavan kattavan korjaussuunnittelun jälkeen tai rakennuksen tulevaisuudesta päätettäessä. Investointien toteutuman poikkeama johtuu muutaman rakennushankkeen määrärahan käytön alittumisesta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos tuloutti kaupungille valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisesti korvausta peruspääomasta 6.719,63 €. Vuoden 2017 liikevaihto oli 3.937.798,52 €.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos toteutti sitovat tavoitteensa kaupunginvaltuustoon nähden sekä pääosin myös johtokuntaan nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2017 sekä päättää, että tilikauden alijäämä 156.842,19 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä –tilille. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2017 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.