Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Talouden toteutumaraporttien käsittely

KAJDno-2018-176

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2017 § 65, jonka 8 § antaa ohjeet talousraportoinnista myös liikelaitoksille.

Kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus ovat tärkeimmät talousarvion ja -suunnitelman seurantaraportit. Tilinpäätös laaditaan kuntalain mukaisessa aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja kuvataan tilikauden toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttaneet asiat. Tilinpäätöksen lisäksi laaditaan osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta). Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain.

Osavuosikatsauksen lisäksi kaupunginhallitukselle laaditaan yhteenveto talouden toteumatilanteesta joka toinen kuukausi. Yhteenveto sisältää tuloslaskelman sekä toimielinkohtaiset käyttötalouden toteumavertailut. Muilta osin toimielimet ja liikelaitosten johtokunnat päättävät talouden toteumaraporttien käsittelystä parhaaksi katsomallaan tavalla. Talousjohtaja voi myös tarvittaessa antaa lisäohjeita toimielimien ja liikelaitosten talousraportointiin.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä toimielimet ja tulosalueet raportoivat toimialueensa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee toimielinten ja tulosalueiden tilivelvollisten viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen raportoida niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi kaupunginjohtajalle ja/tai kaupunginhallitukselle. Asianomaisen toimielimen tulee raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tilivelvollisten esimiesten tulee seurata vastuualueensa kirjanpitoa ja maksuliikennettä kuukausittain taloudenseurantajärjestelmän avulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talouden toteutumatilannetta seurataan kuukausittain johtajan toimesta. Talouden toteumatilanne käsitellään aina johtokunnan kokouksissa. Mikäli poikkeavaa taloustilanteessa tai muussa ilmenee, johtaja raportoi johtokunnalle näissä tilanteissa erikseen. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kuntalain ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti ja laatii osavuosikatsauksen (30.6. tilanteesta) kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.