Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2017–2019

KAJDno-2017-273

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö 148 § Päätösten tiedoksianto kaupungin jäsenelle

"Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Lisätietoja antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, puh. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kunkin kokousta seuraavan viikon perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Muun viranomaisen pöytäkirja (viranhaltijoiden tekemät päätökset) annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §