Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020

KAJDno-2017-1335

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää palveluohjelman, liikelaitokselle asetetut toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet sekä tuloslas­kelma-, rahoitus- ja inves­tointiosan. Palveluohjelmassa esitetään konkreettiset palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2018–2020 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit. Liikelaitoksen talousarvio esite­tään Kajaanin kaupungin talousarvion erillisenä osana.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 laadintaohje, oheis­lii­te

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2018 on:

  • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
  • tilikauden ylijäämä  > 0 euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan vieraalla pääomalla isoimmat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko, joka on n. 1.970 euroa vuonna 2018. Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti siten, ettei alijäämää synny. Tulostavoitteen riskinä on jäljempänä mainitut tyhjät tilat, mikäli tiloihin ei saada vuokralaista voi tulos jäädä alijäämäiseksi. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu vajaa 2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot investoinneista.  

Vuonna 2018 ei ole isoja investointihankkeita, vaan pienehköjä osakorjauksia ja muutostöitä. Suurimpina investointikohteina on Tieto 2 entisen Kisällin tilojen muutostyövaraus muuhun käyttöön, Oppi 6 vesikatto, Oppi alueinfran loppuun saattaminen sekä Seppälän korjaustyöt.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja liikelaitoksen hallinnassa on yhteensä 64 300 m² ja liikevaihto on vuonna 2018 n. 4,0 milj. euroa. Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tästä huolimatta ja osin tämän johdosta Vimpelinlaaksossa on tyhjillään Tieto 3 rakennus ja pieni osa Tieto 2 rakennuksesta, yhteensä n. 1 500 m².

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2018 ja talous­suunnitelman vuosille 2019–2020 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §