Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023

KAJDno-2020-853

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi
Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne

Kajaanin kaupungin tulevaisuutta taloudellisesti turvaa vahva tase ja aiempina vuosina kertyneet ylijäämät. Kajaanin peruskaupungin talous on kuitenkin peruspalvelujen osalta tällä hetkellä selkeästi alijäämäinen. Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Kajaanin kaupungin talouteen kuluvana vuonna ja aiheuttaa painetta myös tuleville vuosille kuntatalouteen osoitettavista elvytyspaketeista huolimatta. Verotulot romahtavat ennusteesta 9,3 milj. € vuonna 2020. Valtio kompensoi verotulojen menetystä 3,3 milj. € vuoden 2020 aikana, mutta kompensaatio peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuuksissa. Yhteisöverotuksen jako-osuutta kunnille kasvatetaan vuodelle 2020, jonka myötä Kajaanin kaupungin yhteisöverotuottojen arvioidaan lisääntyvän 1,2 milj. €. Kuntien tukipakettiin liittyvä peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kompensoi koronan vaikutuksia Kajaanille 4,7 milj. €. Rahoitustuottoihin- ja kuluihin liittyy myös epävarmuustekijöitä

Tämän hetken arvion mukaan kuluvalle vuodelle syntyy alijäämää noin 5 -10 miljoonaa euroa.  Oman toiminnan osalta alijäämä on noin 2,5 miljoonaa euroa. Kainuun soten alijäämä oli huhtikuun lopun tilanteen mukaan noin 11,4 miljoonaa euroa, josta koropandemian vaikutukseksi oli arvioitu 7,5 miljoonaa euroa. Se kuinka valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronan vaikutuksia on vielä epäselvä.

Talousarvioraami

Kajaanin peruskaupungin osalta vuoden 2021 talousarvion toimintakatteen raami on -227,6 milj. euroa (arvio 2020: -227,2 milj. euroa). Tilikauden alijäämä ilman liikelaitoksia on raamin mukaan 4,9 milj. euroa ja alijäämä on koko kaupungin osalta 4,2 milj. euroa.  Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sjoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat  seuraavat:  Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko, Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 euroa, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos: peruspääoman korko ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko. 

Talousarvioraamin valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä perustuvat Verohallinnon ennakkotietoihin sekä Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Saatavilla olevien veroennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2021 on arvioitu 142,9 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän peruskaupungin osalta 80,3 milj. euroa ja liikelaitosten osalta 31,1 milj. euroa.  Lisäksi toteutettavien investointien määrä vaikuttaa kaupungin lainanottoon, rahoituskuluihin ja poistoihin.

Talousarvioesitystä laadittaessa toimielimien tulee hyödyntää tilinpäätöksen 2019 toteumaa sekä alkuvuoden 2020 talousarviototeumaa. Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia.

Investoinnit

Vuoden 2021 investointisuunnittelun lähtökohtana on voimassaoleva taloussuunnitelma 2020-2022. Investointisuunnitelma ja -raami tarkentuvat talousarviovalmistelun yhteydessä. Investointiraami ohjaa investointien suunnittelua ja toteuttamista Kajaanin kaupungin talouden kantokyvyn mukaisesti. Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy peruskaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2021. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslas­kelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Talousarviotavoitteisiin liittyvässä tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet, palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit ja sisäisen valvonnan suunnitelma. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle talousarvion laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää liikelaitoksen investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunki on hyväksynyt talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020–2022. Suunnitelma kattaa koko konsernin liikelaitoksineen ja tytäryhtiöineen lukuun ottamatta Loiste Oy:tä. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle ei ole erityisiä sopeuttamistoimenpiteitä, mutta suunnitelma otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa. Samoin toiminnassa huomioidaan kaupungin tila- ja rakennemuutosohjelmassa liikelaitoksen rakennuskantaa mahdollisesti koskevat toimenpiteet.

Kajaanin kaupunginhallitus on 16.6.2020 antanut ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman laadintaan.

Kajaanin kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2023 laadintaohje, oheis­lii­te

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2021 on:

  • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
  • tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa.

Ohjeesta poiketen tuottovaatimus on muutettu talouspalveluiden toimesta "tilikauden ylijäämä > 0 euroa". Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan pääasiassa vieraalla pääomalla isommat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko, joka on nolla euroa vuonna 2021, koska 12 kk Euribor-korko on tällä hetkellä miinuksella. Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti ylijäämäinen noin 3.000 euroa. Tulostavoitteen riskinä on jäljempänä mainitut tyhjät tilat ja osan vuotta remontissa olevat tilat. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu 1–2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot vieraalla pääomalla tehdyistä investoinneista.  

Vuonna 2021 merkittävimmät investointihankkeet ovat keittiö-ravintola FOX:n peruskorjauksen toteuttaminen ja Oppi 3 asuntolan peruskorjauksen aloittaminen. Muita investointikohteita ovat Tieto 2 julkisivujen huolto- ja korjaus, Taito 2 rakennusautomaatiosaneeraus ja Seppälän suunnitteluvaraus.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tilojen käytön tehostamisesta huolimatta Vimpelinlaaksossa on tyhjillään osia Tieto 3 ja Tieto 2 rakennuksista n. 800 m².

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja on liikelaitoksen hallinnassa yhteensä 64 100 m² ja liikevaihto on vuonna 2021 n. 4,1 milj. euroa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2021 ja talous­suunnitelman vuosille 2022–2023 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

1 Liite Vimpelilaakson kehittämisliikelaitos TA 2021 ja TS 2022 - 2023

Lisäys liitteen kohtaan: Toimintaympäristön muutokset

Seppälän alueen vanha päärakennus on ollut pitkään vajaalla käytöllä. Liikelaitos käynnistää tammikuun 2021 aikana purkuprosessin Seppälän päärakennuksen suhteen.

Lisäys liitteen kohtaan: Toiminnalliset tavoitteet, resurssiviisautta luontokaupungissa

Toiminnallinen tavoite: Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallinnassa olevien tilojen tehokas käyttö, Mittari: Tilojen käytön tehokkuus, Tavoite 2021: Tyhjillään olevien tilojen määrä <= 1 % (641) m2.

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2021 ja talous­suunnitelman vuosille 2022–2023 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.