Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen elokuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2020–31.8.2020 liikevaihto on 2.834.055 euroa (TA jaksotettu 2.747.951 euroa). Liikeylijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 40.369 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 161.563 euroa). Tarkastelujakson tulos on ylijäämäinen 228.994 euroa (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 68.848 euroa).

Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden pienempinä menoina tässä raportissa. Poistot ja rahoituskulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman talousarviota suurempina.

Investointiosan käyttö on 104.748 euroa (8 %). Investointiosan hankkeissa (Oppi 3 ja Tieto 2 FOX) on käynnissä lähinnä suunnittelutyöt. Tieto 4 rakennushallin korjaustyöt on tehty tällä erää. Vuoden suurimman investointihankkeen, FOX:n keittiö- ja ravintolan peruskorjaustöiden tekeminen siirtyy vuodelle 2021 ja investointimäärärahojen käyttö jää huomattavasti talousarviota pienemmäksi. Liikelaitoksen johtokunnalle tuodaan tästä johtuen esitys talousarvion investointiosan muutoksesta.  

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.8.2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.