Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittä­misliikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslas­kelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Talousarviotavoitteisiin liittyvässä tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetetut sitovat toiminnal­liset ja taloudelliset tavoitteet, palvelu- ja kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit ja sisäisen valvonnan suunnitelma. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle talousarvion laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää liikelaitoksen investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunki on hyväksynyt talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020–2022. Suunnitelma kattaa koko konsernin liikelaitoksineen ja tytäryhtiöineen lukuun ottamatta Loiste Oy:tä. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle ei ole erityisiä sopeuttamistoimenpiteitä, mutta suunnitelma otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa. Samoin toiminnassa huomioidaan kaupungin tila- ja rakennemuutosohjelmassa liikelaitoksen rakennuskantaa mahdollisesti koskevat toimenpiteet.

Kajaanin kaupunginhallitus on 16.6.2020 antanut ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman laadintaan.

Kajaanin kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2023 laadintaohje, oheis­lii­te

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämisliikelai­toksen sitovana tavoitteena vuodelle 2021 on:

  • peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
  • tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa.

Ohjeesta poiketen tuottovaatimus on muutettu talouspalveluiden toimesta "tilikauden ylijäämä > 0 euroa". Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyt­täjiltä perimillä vuokratuotoil­la yllä- ja kunnossapitämään hallinnas­saan olevat kiinteistöt ja to­teuttamaan pääasiassa vieraalla pääomalla isommat investoin­tiosassa olevat rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peri­tään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko, joka on nolla euroa vuonna 2021, koska 12 kk Euribor-korko on tällä hetkellä miinuksella. Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti ylijäämäinen noin 3.000 euroa. Tulostavoitteen riskinä on jäljempänä mainitut tyhjät tilat ja osan vuotta remontissa olevat tilat. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannus­ten keskimääräisenä nousuna on huomioitu 1–2 %. Pää­omavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot vieraalla pääomalla tehdyistä investoinneista.  

Vuonna 2021 merkittävimmät investointihankkeet ovat keittiö-ravintola FOX:n peruskorjauksen toteuttaminen ja Oppi 3 asuntolan peruskorjauksen aloittaminen. Muita investointikohteita ovat Tieto 2 julkisivujen huolto- ja korjaus, Taito 2 rakennusautomaatiosaneeraus ja Seppälän suunnitteluvaraus.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tilojen käytön tehostamisesta huolimatta Vimpelinlaaksossa on tyhjillään osia Tieto 3 ja Tieto 2 rakennuksista n. 800 m².

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja on liikelaitoksen hallinnassa yhteensä 64 100 m² ja liikevaihto on vuonna 2021 n. 4,1 milj. euroa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2021 ja talous­suunnitelman vuosille 2022–2023 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

1 Liite Vimpelilaakson kehittämisliikelaitos TA 2021 ja TS 2022 - 2023

Lisäys liitteen kohtaan: Toimintaympäristön muutokset

Seppälän alueen vanha päärakennus on ollut pitkään vajaalla käytöllä. Liikelaitos käynnistää tammikuun 2021 aikana purkuprosessin Seppälän päärakennuksen suhteen.

Lisäys liitteen kohtaan: Toiminnalliset tavoitteet, resurssiviisautta luontokaupungissa

Toiminnallinen tavoite: Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallinnassa olevien tilojen tehokas käyttö, Mittari: Tilojen käytön tehokkuus, Tavoite 2021: Tyhjillään olevien tilojen määrä <= 1 % (641) m2.

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2021 ja talous­suunnitelman vuosille 2022–2023 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

 

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on tehtävä esitys seuraavan vuoden talousarvioksi sekä vähintään kahden muun vuoden taloussuunnitelmaksi valtuustolle. Kunnan talousarvion hyväksyy valtuusto, jossa asetetaan liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä sitovat erät, joita yleensä ovat korvaus sijoitetusta pääomasta tai mahdollinen toiminta-avustus liikelaitokselle.

Kuntalain mukaan johtokunnan on päätettävä kunnallisen liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman.

Kajaanin kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 7.12.2020 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Vuoden 2021 talousarviokirjan (kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 17.11.2020) sivulla 108, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen kohdalla todetaan:

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

  • tuottovaatimus: peruspääoman korko.
  • tilikauden ylijäämä: > 0.

Peruspääoman korko on 12 kuukauden euribor –korko lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla. Korko määräytyy edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen pankkipäivän noteerauksen mukaan. Vuoden 2021 peruspääoman korko on - 0,225 %, joka tarkoittaa ettei maksettavaa korkoa kaupungille tule. Liikelaitoksen talousarvion tulos on vuodelle 2021 valtuustoon nähden sitovan tavoitteen mukainen 3.000 € ylijäämäinen.   

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan 1.10.2020 käsittelemään talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022–2023 esitetään muutos investointiosaan. Oppi 3 oppilasasuntolan peruskorjausta on suunniteltu vuoden 2020 aikana ja tarkoitus on ollut, että peruskorjaus aloitetaan vuoden 2021 keväällä. Kajaanin opiskelija-asuntotilanteen selvityksissä on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella eri ko. asuntoja omistavien tahojen kokonaistilanne, asuntojen tarve tulevaisuudessa, niihin tehtävät investoinnit sekä asuntolakapasiteetin purkamismahdollisuudet tulee selvittää tarkemmin. Tästä johtuen Oppi 3 peruskorjauksen aloittaminen esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 ja yhtenä vaihtoehtona rakennuksen purkamismahdollisuus selvitetään. Investointiosaan tehtävä muutos pienentää talousarviovuoden 2021 investointien kokonaissummaa 2.570.000 €. Muutos ei vaikuta liikelaitoksen tuloslaskelmaosaan eikä sitoviin tavoitteisiin, rahoituslaskelmassa on huomioitu investointien muuttunut suuruus.

Kaupunginhallitus on talousarvion käsittelyvaiheessa lisännyt liikelaitoksen tuloskortin palvelulinjauksiin kolme linjausta koskien uusiutuvaa energiaa, sähköautojen latauspisteitä ja puurakentamista. Toiminnallisista tavoitteista ja tulevaisuus nuorissa kohdasta on poistettu mittari tilojen käytön tehokkuus, koska se on jo resurssiviisautta luontokaupungissa kohdassa.  

Kaupungin talouden sopeuttamisohjelmassa 2020–2022 ei ole Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitosta koskevia toimenpiteitä tai tavoitteita. Liikelaitos kuitenkin sopeuttaa toimintaansa mahdollisuuksien mukaan tilojen ja energian käyttöä tehostamalla, tiloja vähentämällä ja harkituilla investoinneilla.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 liitteen mukaisena sekä päättää, että se toimii samalla Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelmana.

Lisäksi johtokunta velvoittaa liikelaitoksen johtajan jättämään Oppi 3 rakennuksen purkulupahakemuksen rakennusvalvontaan vuoden 2020 viikon 51 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.