Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.10.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lokakuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2020–31.10.2020 liikevaihto on 3.539.048 euroa (TA jaksotettu 3.474.355 euroa). Liikeylijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 47.737 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 239.238 euroa). Tarkastelujakson tulos on ylijäämäinen 289.533 euroa (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 50.464 euroa).

Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, joista erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden jaksotusta pienempinä menoina tässä raportissa. Poistot ja rahoituskulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman talousarviota suurempina.

Investointiosan käyttö on 212.658 euroa (38 %). Investointiosan peruskorjaushankkeissa Oppi 3 ja Tieto 2 FOX on meneillään suunnittelutyöt. Tieto 4 rakennushallin korjaustyöt ja Tieto 1 julkisivujen korjaukset on tehty. 

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §