Työllisyysjaosto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kajaanin Spartak ry:n ja Kainuun Opisto Oy:n Ytty nostetta nuorille yhteishanke

KAJDno-2021-100

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Opisto Oy ja Kajaanin Spartak ry hakevat Kajaanin kaupungilta kuntarahoitusta ESR- hankkeelle, jonka nimi on Ytty- nostetta nuorille. Ytty -lyhenne muodostuu sanoista: yhdessä, tuetusti, tarpeisiin, ymmärtäen. Hanke tukee syrjäytymisvaarassa olevien kainuulaisten nuorten kokonaisvaltaista pääsyä takaisin kiinni elämään; koulutukseen, työhön ja yhteiskunnan palveluiden piiriin. Hanke toimii kaikissa Kainuun kunnissa, mutta noin puolet hankkeen resursseista kohdistuu Kajaaniin, jossa asuu suurin osa kainuulaisista nuorista. Hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä mm Kajaanin TYP-palveluiden ja Kajaanin nuorisotoimen kanssa. 

Kajaanin kaupungin strategia korostaa nuorten merkitystä Kajaanin tulevaisuuden kannalta ja on tärkeää, että kaikki nuoret löytävät innostavia mahdollisuuksia omalle tulevaisuudelleen. Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30- vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat. Ytty -nostetta nuorille- hanke kohdistuu nimenomaan näihin nuoriin. Kainuun Opistolla on myös pitkäaikainen kokemus maahanmuuttajista ja romaninuorten kysymyksiin olemme perehtyneet Elämää varten- hankkeessa (ESR 2018- 2021).   

Hanke hakee kuntarahoitusta vuosille 2021-2023 yhteensä 15 000 euroa. Ytty nostetta nuorille -hankkeen kesto on kaksi vuotta ja kustannukset yhteensä 593 723 €. Hanke hakee ESR- rahoitusta (80% eli 474 979€ ) hankkeeseen.  Hankkeen muita rahoittajia ovat Paltamon ja Hyrynsalmen kunnat sekä Paltamon, Kajaanin, Sotkamon ja Puolangan seurakunnat. Myös Elma ja Kalle Keräsen säätiö osallistuu hankkeeseen, Kajaanin Spartak ry ja Kainuun Opisto Oy.   

Ytty- nostetta nuorille -hankkeella kootaan yhteen Kajaanin Spartakin ja Kainuun Opiston kokemus, työmuodot ja osaaminen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kainuulaisten nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Hanke palvelee myös viranomaisten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin tarpeita. 

Hankkeen tavoitteena on luoda ohjauksen toimintamalli sekä oppimateriaaleja, joiden avulla nuorten taidot ja valmiudet siirtyä jatko- opintoihin tai työelämään lisääntyisivät ja vahvistuisivat. Painopiste on tavoitteellisen tulevaisuudensuunnittelun tukemisessa. Vaikka hanke palvelee kaikkia kohderyhmään kuuluvia nuoria, kiinnitetään hankkeen aikana erityistä huomiota jo syrjäytyneiden tilanteen parantamiseksi. 

Hankkeessa kehitetään 0-tasolta alkavat palvelut niille, jotka ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle ja tuetaan heitä rinnalla kulkien yhteiskunnan palveluiden pariin. Erityinen huomio kiinnitetään heikosti palveluihin kiinnittyvien ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden nuorten ja nuorten aikuisten tunnistamiseen. Esimerkiksi rikos- ja päihdetausta tai heikko suomen kielen ja suomalaisen yhteiskunnan palveluiden tuntemus voivat aiheuttaa sen, ettei nuori tai aikuinen osaa hakeutua hänelle kuuluvien palveluiden piiriin. 

Kehitettävässä toimintamallissa ohjataan nuorta asettamaan tavoitteita ja arvioimaan niiden toteutumista, tunnistamaan vahvuuksiaan ja löytämään ratkaisuja erilaisiin elämän haasteisiin. Hankkeen aikana pyritään tavoittamaan eri nivelvaiheessa olevia nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta päästäkseen seuraavaan vaiheeseen joko koulutus- tai työelämäpolulla. Hankkeen aikana polutetaan 75 kainuulaista nuorta ja lisätään heidän sosiaalisia taitojaan, opinnollisia valmiuksiaan sekä elämänhallinta- ja työelämätaitojaan. 

Kehitämme ja tiivistämme myös paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta asiakkaan polku olisi mahdollisimman sujuva ja rajat eri toimijoiden välillä olisivat asiakkaalle helpompia ylittää. Tavoitteena on, että asiakas on toiminnan keskiössä ja organisaatiot tukevat asiakkaan tavoitteita toimillaan. Yhteistyön tueksi kehitetään pilvipalvelua, joka tukee erityisesti työllistymistä työelämäjaksojen, työharjoittelujen, kesätöiden ja työkokeilujen kautta.  Liitteenä ESR -hankehakemus. 

        

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto myöntää YTTY-hankkeelle yhteensä 15 000 euron suuruisen suuruisen rahoituksen, mikäli se saa ESR-rahoituksen. Rahoitus jaetaan vuosille 2021-2023, 5000 euroa per vuosi. Kuntarahoituksesta päätetään lopullisesti kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Yhdistyksen on toimitettava kaupungin työllisyysjaostolle raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportti hankkeen päätyttyä. Mikäli hankkeen kustannukset eivät toteudu suunnitellusti, yhdistys palauttaa kaupungille sen mahdollisesti liikaa maksaman rahoitusosuuden.

Päätös

Hyväksyi.