Työllisyysjaosto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kajaanin Haka ry:n SPARRI - hanke

KAJDno-2021-125

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Haka ry hakee Kajaanin kaupungilta kuntarahoitusta SPARRI -hankkeelle 30 000 euroa (molemmille vuosille 15 000€). ESR rahoitteinen hanke on kaksivuotinen (1.6.2021-31.5.2023) työllisyydenhoidon kuntakokeilua, työllisyydenhoidon palveluita, ohjaamo Nupan/etsivän nuorisotyön toimintaa ja heidän asiakkainaan olevia työnhakijoita sekä Kajaanin kaupungin kansainvälisiä palveluita tukeva hanke. Kohderyhmänä ovat kajaanilaiset 18-29 -vuotiaat yli 200 päivää työttömänä olleet henkilöt sekä alueen yritykset. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa 60 nuorta henkilöä, joista puolet pitkäaikaistyöttömiä ja vähintään neljännes vieraskielisiä.

Työterveyslaitos on tutkinut kesällä 2019 kykyviisariin vastanneiden työttömien vastauksia etsiessään vastausta kysymykseen - Miksi työtön ei ole työssä?  "Työttömien kokemuksen mukaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät ongelmat olivat yleisimmät syyt, miksi työtön ei ollut työssä." https://www.ttl.fi/blogi/miksi-tyoton-ei-ole-tyossa/

Hankkeen tavoitteena on:

  • Tehostaa asiakkaiden liikkumista työllisyydenhoidollisissa palveluissa rinnalla kulkien kohti opintoja ja/tai työelämää ja näin ennaltaehkäistä sekä vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä.
  • Parantaa kajaanilaisten nuorten työnhakijoiden hyvinvointia ja elämänhallintakykyä harrastetoiminnan keinoin.
  • Luoda toiminnan ohessa yritysverkosto, joka helpottaa piilotyöpaikkojen, työharjoittelupaikkojen ja palkkatuettujen työpaikkojen löytämistä.

Lisäksi myös:

  • Vähentää asiakkaiden kanssa tehtävää päällekkäistä työtä.
  • Kartoittaa mahdollisuuksia perustaa ohjattuja, ilmaisia myöhäisillan (klo 21-22 alkavia) harrastusvuoroja
  •  Selkeyttää asiakkaiden mielikuvaa nykyaikaisista työllistymisen mahdollisuuksista ja tukea ammatinvalinnan haasteissa.
  • Digitaalisuuden hyödyntäminen työnhaussa (työhakemus ja cv, yhteishaku, video cv, etäyhteysvaihtoehdot haastatteluissa ja tapaamisissa yms.) sekä hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisessä.

Toteutus

Panostamme kuntakokeilun mallin mukaiseen vahvaan alkuun. Päällekkäisen työn välttämiseksi alkukartoitus ja muu toiminta toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytämme kuntakokeilun materiaalia (trello) ”alkukartoitus toiminta- ja työkyvyn selvittämiseksi” sekä hyväksi todettua kykyviisaria keskustelun runkona. Interventio niihin asioihin, mitkä näyttäytyvät haasteina.

Sosiaalisen tilanteen, terveyden ja arjen sujuvuuden tueksi painotamme asiakastyössä myös vapaa-ajan, liikunnan, ruokavalion sekä unen merkitystä. Pyrimme etsimään jokaiselle mieluisen (liikunta)harrastuksen.

Ammatillista osaamista ja työnhakua tuetaan kartoittamalla tämänhetkinen osaaminen sekä omat toiveet ja tarpeet. Jos asiakkaalla ei ole koulutustaustaa tai aikaisemmin opiskeltu ala ei enää tunnu omalta, lähdemme tekemään yhteistyötä koulutus/opiskelu-lähtöisesti. Jos koulutus/osaaminen on olemassa ja se on kohtuullisen ajantasaista, lähdemme kartoittamaan mahdollisia työpaikkoja.

Kajaanin Hakalla on jo olemassa oleva kumppanuusyritys -verkosto ja hankkeen aikana laajennamme sitä entisestään. Haka tulee ylläpitämään tätä kumppanuusverkostoa myös hankkeen jälkeen ja se tulee toimimaan palveluna kaikille Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon kumppanuusyhdistyksille.

Yhteistyökumppanit

Kajaanin työllisyydenhoidon kokeilutoimisto, Kajaanin työllisyydenhoidon toimijat sekä kumppanuusyhdistykset, Kajaanin nuorisotyö (Ohjaamo Nuppa), alueen oppilaitokset/ammatinvalinnan ohjaajat, Te -live rekrytointikanava ja alueen yritykset.

Liitteenä tämän hetkinen ESR -hankehakemus, jota Haka ry täydentää vielä neuvottelujen jälkeen. 

        

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto myöntää SPARRI-hankkeelle yhteensä 30 000 euron suuruisen suuruisen rahoituksen, mikäli se saa ESR-rahoituksen. Rahoitus jaetaan vuosille 2021-2022, 15 000 euroa per vuosi. Kuntarahoituksesta päätetään lopullisesti kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Yhdistyksen on toimitettava kaupungin työllisyysjaostolle raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportti hankkeen päätyttyä. Mikäli hankkeen kustannukset eivät toteudu suunnitellusti, yhdistys palauttaa kaupungille sen mahdollisesti liikaa maksaman rahoitusosuuden.

Päätös

Hyväksyi.