Työllisyysjaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Työllisyysjaoston pöytäkirjojen julkaiseminen tietoverkossa

KAJDno-2017-1178

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 148 §:ssä on määräys päätösten tiedoksiannosta kunnan jäsenelle:

"Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemminen säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto päättää, että jaoston kunkin kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Päätös

Työllisyysjaosto päätti, että jaoston kunkin kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §