Työllisyysjaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupungin työllisyyspalvelut vuonna 2017 ja painopisteet vuodelle 2018

KAJDno-2017-1181

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin työllisyydenhoitoon varattiin tälle vuodelle menoihin 5 193 783 euroa ja toimintatuottoihin 540 838 euroa, netto 4 652 945 euroa. Suurin menoerä budjetissa on työmarkkinatuen kuntaosuus, johon varattiin 2 950 000 euroa.
Toiseksi suurimman kuluerän aiheuttaa palkkatukityöllistäminen, johon varattiin yhteensä 1 162 405 euroa. Kustannuksiin arvioitiin saatavan palkkatukea 510 430 euroa, joten työllistämisen nettokulut ovat 651 975 euroa. Työllisyysavustuksiin, Kumppaniksi ry:n työpajatoiminnan avustamiseen ja yritysten sekä yhdistysten työllistämisen kuntalisään varattiin yhteensä 550 000 euroa.

Liitteenä on kuvaus kaupungin työllisyydenhoidon toimenpiteistä vuonna 2017.

Työllisyysjaosto käy keskustelua ja antaa evästyksiä vuoden 2018 talousarvion valmistelua varten.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee työllisyyspalvelujen vuoden 2017 toimenpiteet tiedoksi. Työllisyysjaosto keskustelee vuoden 2018 työllisyyspalvelujen talousarvion painotuksista.

Päätös

Keskustelun jälkeen työllisyysjaosto merkitsi tiedoksi vuoden 2017 toimenpiteet. Ensi vuoden painotuksista keskusteltaessa etenkin nuoriin panostaminen nostettiin esille. Lisäksi pyritään edistämään toimenpiteitä, jotka vahvistavat monialaista palvelujen integraatiota. Yhdistysten työllistämispalvelujen jatkuvuuden varmistaminen nähtiin myös tärkeäksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.