Työllisyysjaosto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Työllisyysavustukset kajaanilaisille yhdistyksille vuonna 2020

KAJDno-2019-1338

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysavustukset olivat haettavana 11.12.2019 - 17.01.2020. Määräaikaan mennessä hakemuksen jättivät seuraavat yhdistykset: Etnika Kainuu ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin Seudun Invalidit ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kainuun Nuotta ry, Lehtikankaan Asukasyhdistys ry, Nakertaja - Hetteenmäen kyläyhdistys ry ja Spartak Kajaani ry.

Avustusta haettiin kaikkiaan 341 323,06 euroa. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä.

Työllisyysavustuksiin varattu määräraha on 200 000 euroa. Hakijoiden kanssa käytiin neuvotteluja avustettavasta toiminnasta 24.1. - 31.1.2020.

Työllisyysavustukset esitetään myönnettäväksi seuraavasti:

Yhdistyksen nimi Euroa
Kainuun Nuotta ry. 25 000
Etnika Kainuu ry. 25 000
Lehtikankaan asukasyhdistys ry. 10 000
Spartak Kajaani ry. 25 000
Kajaanin Työvoimayhdistys ry. 25 000
Ruokala Eineksen vuokra-avustus (30 %) 4 840 (maksetaan suoraan Tilakeskukselle)
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry. 60 000
Kajaanin Seudun Invalidit ry. 8 200
Kajaanin Haka ry. 16 000
Yhteensä

199 040

 

Esitetyn avustussumman suuruuteen vaikuttavat yhdistyksen toiminnan merkitys kokonaisuutena paikalliseen työllisyydenhoitoon sekä toiminnan sisällön laatu ja laajuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto myöntää avustukset esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.