Työllisyysjaosto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kumppaniksi ry:n Kajaanin pajan vuosiraportti 2019

KAJDno-2020-170

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välisessä sopimuksessa työpajatoiminnan järjestämisestä edellytetään, että yhdistys toimittaa kaupungille vuosiraportin, joka sisältää työpajan toimintakertomuksen, toimintaan osallistuneiden lukumäärän, talouden toteutumaseurannan ja Kumppaniksi ry:n tilinpäätöksen sekä valmentautujien sijoittumiset ja muun toiminnan vaikuttavuuden mittauksen työpajalla kehitettävien mittareiden mukaisesti.

Kajaanin kaupungin toiminta-avustus vuonna 2019 työpajatoimintaan oli 350 000 euroa. Sopimuksessa edellytetään, että työpajatoimintaan osallistuvien kokonaismäärä on vähintään 150 henkilöä vuodesa. Valmentautujien kokonaismäärästä tulee vähintään puolet (75) olla alle 30-vuotiaita nuoria. Palvelumuotona käytetään kunkin henkilön kohdalla soveltuvaa vaihtoehtoa, jotka voivat olla työnantajalle maksettava palkkatuki, oppisopimuskoulutus, työkokeilu, valmennus, työharjoittelu tai kuntouttava työtoiminta. Lisäksi pajalle sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksoa suorittavia opiskelijoita ja yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä, jotka lasketaan mukaan kokonaisvahtuuteen. Sopimuksessa sovitaan myös, että yhdistys sitoutuu ottamaan Kainuun  TYPin kajaanilaisia asiakkaita palvelutarpeen sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämistä varten (3) asiakasta kerrallaan.

Toimintavuonna kajaanilaisia valmentautujia eri palveluissa oli 216. Näistä alle 30-vuotiaita oli 110 henkilöä. Valmentautujista 18 sijoittui palkkatyöhön, erilaisiin koulutuksiin lähti 22 henkilöä ja Kelan kuntoutuspalveluihin siirtyi 55 henkilöä. Tarkemmat sijoittumiset esitellään vuosiraportin liitteessä 1.

Vuosiraportti on oheisliitteenä.

Kumppaniksi ry. toimittaa tilinpäätöksen kaupungille sen valmistuttua.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee vuosiraportin tiedoksi

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §