Työllisyysjaosto, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Työllistämisen kuntalisän myöntämisehtojen tarkistaminen

KAJDno-2017-131

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysjaosto sopi kokouksessaan 7.9.2017, § 5, vuoden 2018 työllisyyspalvelujen talousarvion painotuksista. Erityisesti nostettiin esille nuoriin panostaminen sekä yhdistysten työllistämispalvelujen jatkuvuuden varmistaminen. Tässä yhteydessä keskusteltiin työllistämisen kuntalisän ehtojen tarkistamisesta vastaamaan edellä oleviin painotuksiin.

Työllisyystiimi esittää työllisyysjaostolle kuntalisän ehtojen muuttamista siten, että kuntalisää voidaan myöntää alle 30-vuotiaan kajaanilaisen nuoren palkkakustannuksiin, kun kajaanilainen yritys tai yhdistys työllistää tällaisen nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään 35 kalenteriviikolta. Lisäksi yhdistykseen työllistettävän työntekijän työaika tulee olla vähintään 65 % aikaisemman 80 %:n sijasta. Lisäksi kuntalisää voisi käyttää myös oppisopimustyösuhteisiin, joissa suoritetaan perustutkinnon osia. Näillä ehtojen muutoksilla toivotaan parannettavan nuorten työllistymistä sekä yhdistysten työllistämismahdollisuuksia.

Liitteenä on yritysten ja yhdistysten kuntalisähakemuslomakkeet, joihin on tehty edellä kerrotut muutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Työllisyysjaosto hyväksyy työllistämisen kuntalisän myöntämisehdot oheisten liitteiden mukaisesti. Uudet ehdot tulevat voimaan 1.1.2018.

Päätös

Hyväksyi.