Työllisyysjaosto, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Työllisyyden kuntakokeilu vv. 2020-2022

KAJDno-2019-1209

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti kunnille 8.10.2019 kirjeen ja ohjeen työllisyyden kuntakokeiluun hakeutumisesta. Kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja ne kestävät 31.12.2022 saakka. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Kajaanissa kohderyhmään kuuluu noin 1700 henkilöä.

Hakemus kuntakokeiluun tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään 19.11.2019. Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä yhteensä on vähintään 30 000. Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia kokeiluun. Kuntien resurssoinnin viitearvona käytetään vuosittain vähintään 15 %:n tasoa vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista. Panostus sisältää kokeiluun kohdistuvan henkilöstön, kehittämisen sekä muut kuin työllisyydenhoidon lakisääteiset palvelut. Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti.

Kajaanin kaupungin tiedusteluun halukkuudesta osallistua kuntakokeiluun vastasivat kaikki Kainuun kunnat myönteisesti. Kuntakokeilun valmistelun ohjausryhmänä toimii kaupungin työllisyysjaosto, jonka kokouksissa asiantuntijana on kehitysjohtaja Risto Hämäläinen. Kaupunki pyysi 11.10.2019 lähettämällään kirjeellä Kuhmon, Sotkamon sekä Suomussalmen kuntia ja Kainuun ELY-keskusta, Kainuun TE-toimistoa, Kainuun SOTE kuntayhtymän perhepalveluita ja terveyspalveluita sekä Kelan Pohjoista vakuutuspiiriä nimeämään edustajansa ohjausryhmään.

Kuntakokeilun valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii työllisyysjaoston puheenjohtaja Vesa Kaikkonen ja sihteerinä vs. TYP-johtaja/työllisyysasiantuntija Milla Tikkanen. Lisäksi siihen kuuluvat edustajat jokaisesta mukaan lähtevästä kunnasta, Kainuun ELY-keskuksesta, Kainuun TE-toimistosta, Kainuun SOTE -kuntayhtymän perhepalveluista ja terveyspalveluista sekä Kainuun Ammattiopistosta. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §