Työllisyysjaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Työllisyydenhoidon kuntalisän myöntämisen perusteet

KAJDno-2020-1177

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanilaisilla yhdistyksillä ja yrityksillä on ollut vuodesta 2015 alkaen mahdollisuus saada kuntalisää, kun ne työllistävät kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän tai työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. Vuoden 2018 alusta kuntalisää on ollut myös mahdollisuus saada alle 30-vuotiaan kajaanilaisen työttömän nuoren palkkakustannuksiin. Kuntalisää on voitu myöntää silloin, kun työllistävä yritys on kainuulainen tai valtakunnallinen, jonka toimipaikka on Kainuussa. Työllistettävän henkilön on pitänyt olla kajaanilainen. Kuntalisää koskeva hakemus on pitänyt tehdä Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluille kaupungin kotisivulla olevalla lomakkeella kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki on voitu myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

Nykyinen kuntalisä on voitu myöntää kainuulaiselle yritykselle, kun he työllistävät

- kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän (työttömänä väh. 12 kk 14 kk aikana) vähintään 35 kalenteriviikoksi, mikäli yritys saa työllistämiseen työvoimahallinnon palkkatukea. Mikäli yritys ei saa pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen palkkatukea, työsuhteen tulee kestää vähintään kuusi (6) kuukautta.

- alle 30-vuotiaan kajaanilaisen työttömän nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi

- kajaanilaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin (myös tutkinnon osiin).

Kuntalisää on ollut mahdollista saada pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen enintään 35 kalenteriviikon ajalta tai enintään kuuden (6) kuukauden ajalta riippuen siitä, saako yritys työllistämiseen palkkatukea vai ei. 

Nuoren työttömän työllistämiseen kuntalisää on maksettu työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään 35 kalenteriviikolta. 

Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on ollut mahdollista saada enintään kolmen (3) vuoden ajalta.

Kuntalisän määrä on 300,00 euroa kuukaudessa työntekijää kohden. Yrityksellä on mahdollisuus hakea kuntalisän lisäksi Kainuun TE-toimistolta palkkatukea työllistämisen kustannuksiin, mutta se ei ole ehto kuntalisän saamiselle. Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista. Kuntalisä myönnetään de minimis  -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena.

Nykyinen kuntalisä on voitu myöntää kainuulaiselle yhdistykselle, kun he työllistävät

- kajaanilaisen työttömän työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää vähintään 35 kalenteriviikoksi tai 

- alle 30-vuotiaan työttömän nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi tai

- palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin (myös tutkinnon osiin). Kuntalisää voidaan maksaa enintään kolmen vuoden ajan.

Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 euroa kuukaudessa palkattua työllistettyä kohden. Mikäli työllistetty on kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä, kuntalisän suuruus on enintään kuntaosuuden määrän verran. Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Työntekijän työaika pitää olla vähintään 65 %. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, lukuun ottamatta oppisopimustyösuhdetta, johon välttämättä ei myönnetä palkkatukea koko ajalle. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta, kuitenkin enintään 35 kalenteriviikolta, paitsi oppisopimustyösuhteessa enintään kolmen vuoden ajalta.

Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia. Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää.

Kuntalisän myöntämisen ehtoja ehdotetaan muutettavaksi niin, että se olisi kainuulaisille yrityksille ja yhdistyksille entistäkin helpompaa ja yksinkertaisempaa. Kuntalisän hakemista sekä tilitystä ehdotetaan muutettavaksi sähköiseksi Kajaanin kaupungin verkkosivuston uudistuksen yhteydessä, jotta kuntalisän prosessi olisi mahdollisimman sujuva ja nopea kaikille toimijoille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto hyväksyy, että kuntalisän myöntämisen ehtoja muokataan 1.1.2021 alkaen. Kuntalisää myönnetään 1.1.2021 alkaen kajaanilaisen työttömän henkilön palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdyttämis-, ja ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin. Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE -hallinnon palkkatuen kanssa. Kuntalisä myönnetään de minimis  -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena.

Kajaanin kaupunki myöntää kuntalisää 400 €/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on 3200 €/hlö (8 kk x 400 €/kk). Tuki myönnetään minimissään yhdelle kuukaudelle. Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työstä on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, vähimmäispalkan tulee olla sellainen, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy.

Kuntalisää on mahdollista saada myös kajaanilaisen työttömän henkilön oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus). Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on mahdollista saada kolmen (3) vuoden ajalta. Kuntalisän määrä on ensimmäisen vuoden aikana 200 €/kk per henkilö ja toisen ja kolmannen vuoden aikana 100 €/kk per henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on 4800 €/hlö.

Kuntalisää ei voi jatkossa hakea takautuvasti vaan kuntalisähakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisän. Tavoitteena on edelleen tukea pidemmän aikaa työttömänä olleiden kajaanilaisten henkilöiden työllistymistä, mutta tukea voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös varhaisemmassa vaiheessa työllistämisen edistämiseksi. Jo myönnetyt kuntalisät jatkuvat viranhaltijoiden päätöksien mukaisesti. Vuoden 2020 loppuvuoden aikana tehtävissä viranhaltijanpäätöksissä otetaan huomioon tämä kuntalisän myöntämisen ehtojen uudistus. Kuntalisä hakemukset ja tilitykset tullaan tekemään jatkossa sähköisesti, kun Kajaanin kaupungin verkkosivu uudistus toteutuu. 

Päätös

Hyväksyi, sillä muutoksella että uudet ehdot tulevat käytäntöön välittömästi.

Tiedoksi

Asianosaiset