Työllisyysjaosto, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Työllisyysavustukset kajaanilaisille järjestöille ja yhdistyksille v. 2018

KAJDno-2017-1752

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysavustukset olivat haettavana 20.12.2017-19.1.2018. Määräaikaan mennessä hakemuksen jättivät seuraavat yhdistykset: Etnika Kainuu ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry, Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, Kapova ry, Kainuun Nuotta ry, Lehtikankaan asukasyhdistys ry, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry ja Spartak Kajaani ry.

Haettujen avustusten kokonaissumma on 249 812,50 euroa. Yhteenveto hakemuksista on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Päätösehdotus kumppanuusneuvotteluihin valittavista yhdistyksistä tehdään kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja Raili Myllylä poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Helena Ohtonen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Työllisyysasiantuntija ehdotti, että kaikkien avustusta hakeneiden yhdistysten kanssa aloitetaan kumppanuusneuvottelut.

Työllisyysjaosto hyväksyi työllisyysasiantuntijan päätösehdotuksen.

 

Esteellisyys

Raili Myllylä kamyllyra

Valmistelija

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysasiantuntija Anne Huotari ja henkilöstösihteeri Paula Tokkonen kävivät neuvottelut kaikkien työllisyysavustusta hakeneiden yhdistysten kanssa 6.-13.2.2018.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Käytyjen neuvottelujen perusteella esitän, että työllisyysavustusta myönnetään vuonna 2018 kajaanilaisille yhdistyksille seuraavasti:

Yhdistys Euroa
Etnika Kainuu ry.  32 800
Kainuun Nuotta ry.  45 610
Lehtikankaan asukasyhdistys ry.  16 500
Spartak Kajaani ry.  29 413
Kajaanin Työvoimayhdistys ry.  22 435
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.  65 000
Kapova ry.  19 567
Yhteensä 231 325

 

Avustussummissa on otettu huomioon, mikäli vuonna 2017 myönnettyä työllisyysavustusta ei ole käytetty yhdistyksessä täysimääräisesti tai avustuspäätöksen mukaisesti. Vuokrien osalta esitän hyväksyttäväksi 30 % ilmoitetuista vuokra- tai ylläpitokustannuksista. Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n avustushakemuksessa Ruokala Eineksen vuokra oli ilmoitettu liian alhaiseksi (7 632 €). Ruokalan kokonaisvuokra on 15 511 euroa vuodessa. Ruokala Eineksen vuokraan esittämäni avustus 4 653,30 euroa maksettaisiin suoraan Tilakeskukselle.

Päätös

Puheenjohtaja Raili Myllylä poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hän toimii Kainuun Kansanpirtti ry:n taloudenhoitajana. Kajaanin Työvoimayhdistys ry. hakee avustusta ko. yhdistykseltä vuokraamiensa tilojen vuokraan. Varapuheenjohtaja Helena Ohtonen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Keskustelun jälkeen hyväksyi.

Esteellisyys

  • Raili Myllylä kamyllyra

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.