Työllisyysjaosto, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kajaanin Haka ry:n työllisyysavustushaun uusiminen

KAJDno-2017-1752

Valmistelija

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Haka ry:stä on ilmoitettu, että yhdistys on hakenut työllisyysavustusta hakuajan puitteissa 19.1.2018. Sähköinen hakujärjestelmä on yhdistyksen mukaan ilmoittanut hakemuksen onnistuneesta jättämisestä. Hakemus ei ole kuitenkaan tullut kaupungin sähköisessä järjestelmässä perille. Asian selvittelyn perusteella on syytä epäillä, että hakemusta tehtäessä istunto olisi tullut aikakatkaistuksi tai että lomakkeen täyttäjä on tehnyt jonkin virheen lomaketta täyttäessä. Sähköisellä lomakkeella ei ole aikakatkaisua, mutta lomakkeen täyttö edellyttää tunnistautumista suomi.fi -palvelun kautta ja siellä tunnistautumiselle on aikakatkaisu. Järjestelmän antamasta ilmoituksesta johtuen hakemuksen täyttäjä on olettanut, että hakemus on tullut lähetetyksi. Yhdistys pyytää työllisyysjaostolta mahdollisuutta hakea työllisyysavustusta uudelleen hakuajan päättymisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Työllisyysjaosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen sen perusteella.

Päätös

Työllisyysjaosto päätti antaa Kajaanin Haka ry:lle mahdollisuuden tehdä uudelleen työllisyysavustushakemus, koska on vahva näyttö siitä, että yhdistys on hakuajan puitteissa lähettänyt sähköisen hakemuksen. Yhdistyksen ilmoituksen mukaan järjestelmä on ilmoittanut, että hakemus on lähtenyt. Uusi hakemus on tehtävä viimeistään 23.2.2018.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.