Työllisyysjaosto, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kainuun työllisyyden kuntakokeilun yhteistoimintasopimuksessa sovittujen viranhaltijoiden siirtyminen yhteisiin virkoihin Kajaanissa

KAJDno-2020-1549

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja kokeilualueen kunnat ovat hyväksyneet keskinäisen kuntakokeilun yhteistoimintasopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on Kainuun rakennetyöttömyyden alentaminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työvoiman saatavuuden parantaminen, työllisyysasteen nostaminen ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten alentaminen. Yhteistyössä luodaan Kainuuseen tehostettu palvelumalli, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja työllistymisen esteet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti, toimiviksi osoittautuneita toimintamalleja käyttäen ja uusia vaikuttavia ratkaisuja hakien.

Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että suostumuksensa perusteella kuntayhtymän kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajat (4 HTV), Kainuun TYPin sosiaaliohjaajat (3 HTV) ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat (5 HTV) siirtyvät kuntakokeilun ajaksi sopijapuolten kuntalain 53 § perusteella perustamiin yhteisiin määräaikaisiin virkoihin. Kajaanin kaupungilta ja Sotkamon kunnalta siirtyy vastaavalla tavalla kuntakokeilun ajaksi yhteisiin määräaikaisiin virkoihin 2 – 4 työllisyysohjaajaa. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu mm. työnjohto- ja direktio-oikeudesta sekä työnantajan velvoitteiden hoitamisesta.

Kuntayhtymä ja sopijapuolina olevat kunnat sopivat yhteisten virkojen perustamisesta oheisella sopimuksella ja sen jälkeen tekevät yhtäpitävät päätökset yhteisten virkojen perustamisesta. Sopimuksella sovitaan kuntalain edellyttämällä tavalla mmm. yhteisten virkojen lukumäärästä, tehtävänkuvista, tiedonvaihdosta ja muista tarvittavista kysymyksistä. Virkojen perustamisen yhtäpitävillä päätöksillä voidaan vielä sopia muista tarvittavista asioista. Kunnista sopijapuolina ovat Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Kainuun työllisyyden kuntakokeilun yhteisten virkojen perustamisesta. 

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Sopijapuolet ovat sopineet yhteistoiminnasta Kainuun kuntien työllisyyden kuntakokeilun toteuttamiseksi yhteistoimintasopimuksella, jonka kokeilualueen kunnat ja Kainuun soten yhtymähallitus ovat hyväksyneet, sekä hyväksyneet sopimuksen yhteistoimintasopimuksessa sovittujen kuntakokeilun yhteisten määräaikaisten virkojen perustamisesta kuntalain 53 § mukaisesti.

Suostumuksensa perusteella Kajaanin kaupungilta työllisyyspalveluista (2 HTV) siirtyy 1.10.2021 alkaen kuntakokeilun ajaksi sopijapuolten kuntalain 53 § perusteella perustamiin yhteisiin määräaikaisiin virkoihin sosiaalihuollon ammattihenkilölainsäädännön vaatimukset täyttäviä työllisyydenhoidon ohjaustehtävissä työskenteleviä työllisyysohjaajia. He ovat virkasuhteessa Kainuun soteen ja omiin kuntiinsa, jotka vastaavat heidän osaltaan työnantajan velvoitteiden hoitamisesta sekä palkka- ja muista kustannuksista.

Kainuun sote oikeuttaa Kajaanin kaupungilta yhteisiin virkoihin siirtyvät viranhaltijat valmistelemaan ja päättämään kuntayhtymän puolesta sosiaaliohjaajien toimivaltaan kuuluvat asiat siten, kuin yhtymähallitus on päätösvaltaa viranhaltijoille siirtänyt, vain seuraavissa tehtävissä, jotka on määritelty ja sovittu yhteistoimintasopimuksessa:

- aikuissosiaalipalvelujen asiakkaan toimintakykyä ja arjessa suoriutumista koskevien selvitysten antaminen

- laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001): 5 § aktivointisuunnitelman laatiminen, 6 § sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä työtoimintapaikan kanssa

- työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) mukaiset päätökset, monialaisen työllistymissuunnitelman laatiminen (4 §)

Muita mahdollisia sosiaalihuollon tehtäviä ei siirretä ko. viranhaltijoiden valmisteltavaksi taikka päätettäväksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto hyväksyy esityksen mukaisesti työllisyyspalveluiden (2 HTV) yhteisiin virkoihin siirron 1.10.2021 alkaen kuntakokeilun ajaksi.

Päätös

Hyväksyi.