Työllisyysjaosto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kainuun SOTE-kuntayhtymän työllisyyden hoitoon liittyvien palveluiden siirtäminen työllisyyden kuntakokeilun hoidettavaksi

KAJDno-2019-1209

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi
  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun kunnat pl. Puolanka ovat hakeneet yhdessä hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää palvelurakennetta. Kuntien järjestämisvastuuta laajennetaan edelleen, ja jatkossa toimivaltuudet vaikeasti työllistyvien osalta tulevat kunnille. Tavoitteena on yhteensovittaa kunnan omia resursseja kuten koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita kunnan työllisyyspalveluihin (hakukirje VN/7809/2019).

Kainuun kuntien edustajien ja Kainuun soten viranhaltijoiden perhepalvelujohtaja Matti Heikkisen sekä aikuissosiaalityön vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttosen kanssa on käyty neuvotteluja kuntien lakisääteisten työttömyyden hoitoon kuuluvien palveluiden järjestämisvastuista ja tuottamisesta.

Kuntien lakisääteiset työttömyyden hoitoon kuuluvat palvelut ja tämän hetkiset järjestämisvastuut Kainuussa:
• Ikääntyvien työllistämisvelvoite (laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista) kunnat
• Työttömien työnhakijoiden aktivointi (aktivointisuunnitelmien laatiminen) Kainuun sote ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (laki kuntouttavasta työtoiminnasta) Kainuun sote pl. Kuhmo
• Nuorten työpajatoiminta (nuorisolaki) kunnat
• Työmarkkinatuen rahoitusvastuu yhteensä n. 5 milj.€/v. (työttömyysturvalaki) kunnat
Työttömien terveyden edistäminen (terveydenhuoltolaki) Kainuun sote
• Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta (sosiaalihuoltolaki) Kainuun sote
• Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus (laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta) pääosin Kainuun sote ja TYP -johtajuus kunnilla. TYP-johtajalla ei ole direktiovaltaa TYPin työntekijöihin, vaan ennemminkin koordinaatiovastuu.

Kunnat haluavat siirtää yhteistoimintasopimuksella tai perussopimuksen muutoksella seuraavat lakisääteiset työttömyyden hoitoon kuuluvat tehtävät peruskuntien järjestämisvastuulle:

  • Työttömien työnhakijoiden alkukartoitus (palvelutarpeen arviointi) ja aktivointisuunnitelmien laatiminen (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
  • Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

Jos työttömän työnhakijan palvelutarve edellyttää sosiaalihuollon mukaisia muita palveluita, kunta ottaa yhteyttä aikuissosiaalityöhön. Jos henkilö on erityistä tukea tarvitseva, kunta huolehtii sosiaalityöntekijän mukaan palveluprosessiin ja sosiaalityöntekijä vastaa tällöin asiakasprosessista.

Kuntakokeilun kunnat haluavat, että he voivat itse tehdä aktivointissuunnitelmat ja palvelutarpeen arvioinnit silloin kun on kyseessä työmarkkinatuella oleva asiakas. Tuolloin kuntakokeilun omavalmentaja pystyy hoitamaan asiakasprosessin alusta loppuun saakka. Kainuun kuntakokeilun kunnat ja Kainuun sote tulevat sopimaan järjestämisvastuista ja yhteistyöstä erillisellä yhteistoimintasopimuksella.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki esittää, että Kainuun SOTE-kuntayhtymän työllisyyden hoitoon liittyvistä palveluista siirretään työllisyyden kuntakokeilun ajaksi kuntakokeilun työnjohtoon ensisijaisesti kuntakokeilun yhteistoimintasopimuksella:

  • Työttömien työnhakijoiden alkukartoitus (palvelutarpeen arviointi) ja aktivointisuunnitelmien laatiminen (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
  • Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
  • TYP-yhteistoimintaan kuuluvat SOTE-kuntayhtymän henkilöresurssit

Kuntakokeilulain ja kuntalain 54§ yhteistoimintasäädöksen nojalla tehtävässä yhteistoimintasopimuksessa tai tarvittavissa erillissopimuksissa sovitaan tarkemmin työnjohdon järjestämisestä ja resursseista sekä muista käytännön toimenpiteistä.

Lisäksi Kajaanin kaupunki esittää, että SOTE-kuntayhtymän perussopimukseen tehdään sen päivityksen yhteydessä seuraava muutos, joka mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan palvelun järjestämisen kuntakokeilun jälkeen kuntien tehtävänä tai vaihtoehtoisesti SOTE-kuntayhtymän tehtävänä tai muilla yhteistoimintatavoilla:

Perussopimuksen 3§:n muutosehdotus:

”Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto sekä kuntouttava työtoiminta niiltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla sekä jäsenkuntien puolesta koulupsykologien palvelut, sekä muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottama lasten päivähoitoa.”

 


 

Päätös

Hyväksyi.