Työllisyysjaosto, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Työllisyydenhoidon kuntalisän myöntäminen

KAJDno-2020-1177

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanilaisilla yhdistyksillä ja yrityksillä on ollut vuodesta 2015 alkaen mahdollisuus saada kuntalisää, kun ne työllistävät kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän tai työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. 

Nykyinen kuntalisä on voitu myöntää kainuulaiselle yritykselle tai yhdistykselle 1.1.2021 alkaen kajaanilaisen työttömän henkilön palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdyttämis-, ja ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin. Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE -hallinnon palkkatuen kanssa. Kuntalisä myönnetään de minimis  -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena.

Kajaanin kaupunki on myöntänyt kuntalisää 400 €/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on ollut 3200 €/hlö (8 kk x 400 €/kk). Tuki on myönnetty minimissään yhdelle kuukaudelle. Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työstä on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, vähimmäispalkan tulee olla sellainen, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy.

Kuntalisää on ollut mahdollista saada myös kajaanilaisen työttömän henkilön oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus). Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on ollut mahdollista saada kolmen (3) vuoden ajalta. Kuntalisän määrä on ollut ensimmäisen vuoden aikana 200 €/kk per henkilö ja toisen ja kolmannen vuoden aikana 100 €/kk per henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on ollut 4800 €/hlö. Kuntalisää ei ole voinut hakea takautuvasti vaan kuntalisähakemus on ollut laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Kuntalisä on ollut harkinnanvarainen ja kunta on pidättänyt itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisää. Tavoitteena on ollut tukea pidemmän aikaa työttömänä olleiden kajaanilaisten henkilöiden työllistymistä, mutta tukea on voitu harkinnanvaraisesti myöntää myös varhaisemmassa vaiheessa työllistämisen edistämiseksi.

Kajaanilaiset yhdistykset ovat pystyneet hakemaan kuntalisää myös silloin, kun heille on myönnetty 100% palkkatuki työllistettävän palkkakuluihin 65% työajalla. Nämä 100% palkkatuetut henkilöt ovat voineet hakea soviteltua päivärahaa, josta kunta on maksanut valtionkorvauksia 50-70%. Työajan ylittäessä 80% kokonaistyöajasta, ei sovitellulle päivärahalle jää oikeutta. Tällöin siis kunnan maksuosuus poistuu.

Tämän vuoksi esitetään kuntalisän myöntämisen ehtoja muokattavaksi niin, että mikäli yhdistys palkkaa palkkatuella vähintään 80% työajalla työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta, voidaan kuntalisää myöntää muiden kuntalisäehtojen täyttyessä palkkakulujen kompensoimiseksi. Kuntalisän maksimimäärä olisi tuolloin yhdistykselle 500 €/kk. Mikäli yhdistys saa 100% palkkatuen ja työaika on alle 80% kokonaistyöajasta, ei kuntalisää myönnettäisi lainkaan. Muut kuntalisän myöntämisen ehdot yrityksille ja yhdistyksille säilyisivät ennallaan. Kuntalisä olisi edelleen harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisää. 

Jo myönnetyt kuntalisät jatkuisivat viranhaltijoiden päätöksien mukaisesti. Esitetyt muutokset tulisivat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto hyväksyy, että kuntalisän myöntämisen ehtoja muokataan esittelytekstin mukaisesti 1.1.2022 alkaen. 

 

Päätös

Työllisyysjaosto esitettää kuntalisän myöntämisen ehtoja muokattavaksi niin, että mikäli yhdistys palkkaa palkkatuella yli 80% työajalla työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta, voidaan kuntalisää myöntää muiden kuntalisäehtojen täyttyessä palkkakulujen kompensoimiseksi. Kuntalisän maksimimäärä olisi tuolloin yhdistykselle 500 €/kk. Mikäli yhdistys saa 100% palkkatuen ja työaika on alle 80% kokonaistyöajasta, ei kuntalisää myönnettäisi lainkaan. Muut kuntalisän myöntämisen ehdot yrityksille ja yhdistyksille säilyisivät ennallaan. Kuntalisä olisi edelleen harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisää. 

Jo myönnetyt kuntalisät jatkuvat viranhaltijoiden päätöksien mukaisesti. Esitetyt muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Tiedoksi

Asianosaiset