Työllisyystyöryhmä, kokous 6.3.2017

§ 9 Raportti Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärin toiminnasta 1.9.-31.12.2016

KAJDno-2017-132

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Nuorten Ystävät ry. sai Raha-automaattiyhdistykseltä vuosille 2012-2016 rahoituksen klubitalojen perustamiseen Ouluun, Kajaaniin ja Rovaniemelle. Kajaanissa Klubitalo Tönäri aloitti toimintansa elokuussa 2012. Kajaanin kaupunki rahoitti klubitalon toimintaa viime vuonna 37 500 eurolla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä osallistui kustannuksiin samansuuruisella määrärahalla.

Vuoden 2017 alusta alkaen Pohjois-Suomen klubitalot saivat RAYltä kohdennetun toiminta-avustuksen. Kajaanin kaupunki ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä rahoittavat toimintaa vuonna 2017 kumpikin 60 000 eurolla.

Työllisyystyöryhmä on edellyttänyt, että Nuorten Ystävät ry. raportoi kaupungille hankkeen tuloksista kolme kertaa vuodessa neljän kalenterikuukauden välein.

Liitteenä on raportti Klubitalo Tönärin toiminnasta 1.9.-31.12.2016.

Lisätietoja antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.