Työllisyystyöryhmä, kokous 6.3.2017

§ 10 Kumppaniksi ry:n Kajaanin pajan vuosiraportti 2016

KAJDno-2017-132

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välisessä sopimuksessa työpajatoiminnan järjestämisestä edellytetään, että yhdistys toimittaa kaupungille vuosiraportin, joka sisältää työpajan toimintakertomuksen, toimintaan osallistuneiden lukumäärän, talouden toteutumaseurannan ja Kumppaniksi ry:n tilinpäätöksen sekä valmentautujien sijoittumiset ja muun toiminnan vaikuttavuuden mittauksen työpajalla kehitettävien mittareiden mukaisesti.

Kajaanin kaupungin toiminta-avustus vuonna 2016 työpajatoimintaan oli 400 000 euroa. Sopimuksessa edellytettiin, että työpajatoimintaan osallistuvien lukumäärä on vähintään 150 henkilöä vuodessa. Valmentautujien kokonaismäärästä tulee vähintään puolet (75) olla alle 30-vuotiaita. Palvelumuotona käytetään kunkin henkilön kohdalla soveltuvaa vaihtoehtoa, jotka voivat olla työnantajalle maksettava palkkatuki, oppisopimuskoulutus, työkokeilu, valmennus, työharjoittelu tai kuntouttava työtoiminta. Lisäksi pajalle sijotetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksoa suorittavia opiskelijoita ja yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä.

Toimintavuonna kajaanilaisia valmentautujia eri palveluissa oli yhteensä 222. Näistä alle 30-vuotiaita oli 118 eli 53 %.

Kajaanin pajan vuosiraportti 2016 on oheisliitteenä. Liitteenä on yhteenveto asiakkaista ja heidän sijoittumisestaan.

Kumppaniksi ry. toimittaa tilinpäätöksen kaupungille sen valmistuttua.

Lisätietoja antaa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.