Työllisyystyöryhmä, kokous 17.5.2017

§ 15 Työllisyysavustukset kajaanilaisille järjestöille ja yhdistyksille v. 2017

KAJDno-2017-324

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toteuttaman VÄLKE-hankkeen (1.3.2015-31.5.2017) yhtenä tavoitteena on ollut kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on ollut kumppanuuteen perustuvan yhteistyömallin luominen. Lisäksi helmikuussa 2016 toteutetussa Kajaanin kaupungin työllisyystyöryhmän työpajatyöskentelyssä johtopäätöksenä todettiin, että kaupungin roolia suhteessa työllistäviin yhdistyksiin halutaan vahvistaa entistä koordinoivampaan ja ohjaavampaan suuntaan siten, että yhteistyö on entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Edellä mainittuihin asioihin viitaten kaupungin työllisyydenhoidon budjettiin vuodelle 2017 varattiin 100 000 euroa työllisyysavustusmäärärahaa yhdistysten kanssa toteutettavan kumppanuusperusteisen yhteistyön käynnistämiseen.

Työllisyysavustusten hakumenettely toteutettiin VÄLKE-hankkeen toimenpiteenä ajalla 18.1.-8.2.2017. Määräaikaan mennessä saatiin 11 hakemusta. Haettujen avustusten kokonaissumma oli 285 992,30 euroa. Yhteenveto saapuneista hakemuksista on liitteenä.

Kaupungin työllisyyspalveluiden työllisyystiimi käsitteli palaverissaan 16.2.2017 hakemukset ja päätyi esittämään kumppanuusneuvottelujen käynnistämistä seuraavien yhdistysten kanssa: Etnika-Kainuu ry., Kainuun Nuotta ry., Kapova ry., Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry. ja Spartak Kajaani ry.

Hakemusten käsittelyssä huomioitiin avustushakuilmoituksessa todetut avustuksen myöntämisperusteet. Lisäksi avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon työllisyydenhoidon kokonaisuus Kajaanissa. Kaupunki on varannut oikeuden neuvotella hakijoiden kanssa lopullisista avustussummista ja avustettavasta toiminnasta.

Lisätietoja antaa Typ-johtaja/työllisyysasiantuntija Anne Huotari, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä päättää kumppanuusneuvottelujen käynnistämisestä esittelytekstissä mainittujen yhdistysten kanssa. Työllisyystyöryhmä päättää myönnettävistä avustuksista kumppanuusneuvottelujen päätyttyä.

Päätös

Typ-johtaja/työllisyysasiantuntija Anne Huotari esitteli avustushakemuksia.

Työllisyystyöryhmä hyväksyi henkilöstösihteerin ehdotuksen muutoin, mutta kumppanuusneuvottelut käynnistetään myös Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kanssa.

Valmistelija

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Perustelut

 

Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Anne Huotari (8.5.2017):

Työllisyystyöryhmä päätti 6.3.2017 kumppanuussopimusneuvotteluihin valittavat yhdistykset. Valitun kuuden yhdistyksen kanssa on käyty maalis-huhtikuun aikana tarkentavat neuvottelut. Neuvottelujen perusteella esitän, että työllisyysavustusta myönnetään vuonna 2017 kajaanilaisille yhdistyksille seuraavasti:

Yhdistys Euroa
Etnika Kainuu ry. 18 000
Kainuun Nuotta ry. 24 000
Kajaanin Työvoimayhdistys ry. 10 000
Kapova ry. 10 000
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry. 27 000
Spartak Kajaani ry. 11 000

 

Tiivistelmä avustusten myönnöstä ja tulevasta käytöstä on liitteenä. Avustettavien yhdistysten kanssa laaditaan kumppanuussopimukset. Avustettava toiminta ajoittuu ajalle 1.6.-31.12.2017. Toimintaa seurataan ja arvioidaan kumppanuussopimuksiin kirjattavilla tavoilla.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä myöntää vuoden 2017 työllisyysavustukset työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Anne Huotarin esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Anne Huotari esitteli asiaa.

Työllisyystyöryhmä hyväksyi henkilöstösihteerin esityksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.