Työllisyystyöryhmä, kokous 17.5.2017

§ 18 Spartak Kajaani ry:n vuokratukihakemus

KAJDno-2017-805

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Spartak Kajaani ry. hakee kaupungilta vuokratukea Varastokatu 7:ssä sijaitsevan Riippuvuus ja rikostaustaisten nuorten toimipaikan vuokraan ajalle 1.6.-31.8.2017. Toimitilan vuokra on 2 128,04 euroa/kk eli kolmen kuukauden vuokrakustannukset ovat 6 384,12 euroa. Yhdistys hakee koko summaa kaupungilta. Toimipaikassa ovat kuntosali, bänditila, olohuone ja seinätön työpaja.

Työllisyystyöryhmä ei ole pääsääntöisesti myöntänyt avustuksia vuokrakustannuksiin. Ainoan poikkeuksen tekee Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n työttömien ruokalan vuokra, johon työllisyystyöryhmä on myöntänyt vuosittain avustuksen. Työllisyystyöryhmällä ei ole myöskään käytettävissä määrärahaa vuokra-avustuksiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä ei myönnä Spartak Kajaani ry:lle haettua avustusta toimitilan vuokraan.

Päätös

Työllisyystyöryhmä päätti myöntää Spartak Kajaani ry:lle ajalle 1.6.-31.8.2017 tukea vuokraan 30 % eli 1915,24 euroa.

Perusteluna päätökselle on se, että yhdistys ei ole ennättänyt reagoida työllisyysavustusten muuttuneisiin kriteereihin. Vuokratuki myönnetään toiminnan turvaamiseksi tämän vuoden aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.