Työllisyystyöryhmä, kokous 17.5.2017

§ 19 Spartak Kajaani ry:n hakemus kuntarahoituksesta ESR-hankkeelle

KAJDno-2017-809

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Spartak Kajaani ry. hakee kaupungilta Työelämän ulkopuolella olevien päihde-, laitos- ja rikostaustaisten nuorten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajavalmennuksen avulla -ESR-hankkeelle omarahoitusosuutta.

Hankkeen on tarkoitus alkaa 1.9.2017 ja kestää 31.8.2019 saakka. Hankkeessa keskitytään työelämän ulkopuolella olevien päihde-, laitos- ja rikostaustaisten nuorten työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Työpajavalmennuksen kohderyhmään kuuluvat alle 29-vuotiaat päihde- ja laitostaustaiset, heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Työpajatoiminnan asiakaskunta koostuu moniongelmaisuudesta, terveydellisistä tai sosiaalisista syistä heikkoon työasemaan joutuneista henkilöistä. Sosiaalinen vahvistaminen ehkäisevässä päihdetyössä tarkoittaa kohderyhmän sosiaalisten taitojen, itsetunnon sekä nuoren oman arvomaailman tukemista niin, että nuorella olisi taidot, joiden avulla rakentuu terveyttä edistävä tapa elää ja suhtautua asioihin. Lähtökohtana on, että vahvistamalla nuoren elämässä olevia suojaavia ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä, suojataan nuorta myös päihteiden käytön haitoilta.

Hankkeen tavoitteena on saada kohderyhmään kuuluvia asiakkaita kahden vuoden aikana noin 60. Asiakkaat ohjautuat mm. TYPistä, Kainuun TE-toimistosta, vankiloista, RISEstä sekä muista hankkeista ja yhdistyksistä. Työpajavalmennuksen tavoitteena on ensisijaisesti asiakkaan hyvinvoinnin ja työkyvyn parantaminen. Tuloksena on aktivointisuunnitelman luominen, seuranta sekä suunnitelman toteutumisen myötä asiakkaan ohjautuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille (20 asiakasta hankkeen aikana).  

Asiakkaat voivat ohjautua myös itsenäisesti hankkeeseen, jolloin kartoitetaan asiakkaan tuen tarve. Asiakkaan voimavarat, tiedot, taidot ja osaaminen määrittävät, millaisia tavoitteita nuorelle suunnitellaan. Sisältö räätälöidään yksilökohtaisesti ja tavoitteellisesti. Asiakas osallistuu työpajatoimintaan 1-5 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä.

Toisena välittömänä tavoitteena on tuottaa ja kehittää toimiva päihdeluentopaketti ja jakaa tietoa eri viranomaisille asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä sekä tuottaa muuttuvasta päihdekulttuurista ajankohtaista tietoa.

Kolmantena välittömänä tavoitteena on tuottaa toimiva työpaja, joka pohjautuu päihteettömyyteen, sosiaaliseen valmennukseen sekä työhönvalmennukseen. Toiminnassa kiteytyy yhteisöllisyys sekä toimimalla toipuminen. Uutuusarvona hankkeessa on myös, että Kajaanin lähikuntien koulujen henkilöstöä ja oppilaita tiedotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa päihdevalistuspaketilla. Kajaaniin siirtyville opiskelijoille tiedotetaan paikallisista harrasteista ja yhdistyksistä. Näin tuetaan asiakasta haastavassa nivelvaiheessa yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa (Paltamo, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka).

Hankkeelle on tarkoitus palkata vastaava valmentaja, yksilövalmentaja ja osa-aikainen taloushallinnon sihteeri/tiedottaja. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 313 928 euroa, josta ESR-rahoituksen osuus on 251 142 euroa (80 %). Kuntien rahoituksen osuus on 62 786 euroa (20 %), joka jakaantuu seuraavasti: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (30 asiakasta) 31 393 euroa, Kajaanin kaupunki (20 asiakasta) 20 928,67 euroa, Paltamo, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Puolanka (10 asiakasta) 10 464,33 euroa. Kajaanin kaupungin osuus jakaantuu vuosittain seuraavasti: vuosi 2017 euroa 3 513,33, vuosi 2018 euroa 10 500,67, vuosi 2019 euroa 6 914,67.

Työllisyydenhoidon tämän vuoden talousarviossa on sitomatta 3 000 euron suuruinen määräraha hankkeille myönnettävään rahoitusosuuteen.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä myöntää Spartak Kajaani ry:lle vuodelle 2017 esittelytekstissä kuvatulle ESR-hankkeelle kuntarahoitusta 3 000 euroa, mikäli hanke saa ESR-rahoituksen ja muu kuntarahoitus toteutuu. Vuoden 2018 ja 2019 rahoitusosuudesta päätetään kyseisten vuosien talousarvion käsittelyn yhteydessä. Yhdistyksen on toimitettava kaupungin työllisyysjaostolle raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportti hankkeen päätyttyä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.